default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 4.00/5 - 11 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa tiếng anh 11 nâng cao

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng anh 11 nâng cao gồm 16 Units:

  Unit 1 Friendship
  Unit 2 Persional Eperience
  Unit 3 Parties
  Unit 4 Volunteer Work and Literacy Programs
  Consolidation 1
  Unit 5 Competitions
  Unit 6 Population
  Unit 7 Celebrations
  Unit 8 Postal and Telecom-munications Services
  Consolidation 2
  Unit 9 Nature in Danger
  Unit 10 Source of Energy
  Unit 11 The Asian Games
  Unit 12 Hobbies
  Consolidation 3
  Unit 13 Entertainment
  Unit 14 Space Conquest
  Unit 15 Wonders of the World
  Unit 16 An English – Speaking World
  Consolidation 4

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận