default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 4.00/5 - 9 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa tiếng anh 12

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng anh 11 gồm 16 Units:

  Unit 1 Home life
  Unit 2 Cultural diversity
  Unit 3 Ways of socialising
  Unit 4 School education system
  Unit 5 Higher education
  Unit 6 Future jobs
  Unit 7 Economic reforms
  Unit 8 Life in the future
  Unit 9 Deserts
  Unit 10 Endangered species
  Unit 11 Books
  Unit 12 Water sports
  Unit 13 The 22nd Sea Games
  Unit 14 International organizations
  Unit 15 Women in society
  Unit 16 The association of southeast Asian nations

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận