default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 6 phiếu bầu
Loading...

Mục lục Sachgiaibaitap.com
 • Sách giáo khoa tiếng anh 8

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng anh 8 gồm 16 Units:

  Units 1 My friends
  Units 2 Making arrangements
  Units 3 At home
  Units 4 Our past
  Units 5 Study habits
  Units 6 The young pioneers club
  Units 7 My neighborhood
  Units 8 Country life and city life
  Units 9 A first-aid course
  Units 10 Recycling
  Units 11 Traveling around Viet Nam
  Units 12 A vacation abroad
  Units 13 Festivals
  Units 14 Wonders of the world
  Units 15 Computers
  Units 16 Inventions
  Glossary

  MỤC LỤC

  Mục lục Sachgiaibaitap.com

  Xem ngay sách giải

  Bình luận