– Sachgiaibaitap.com là website tổng hợp sách giáo khoa, sách giải cơ bản nâng cao và các tài liệu khác liên quan đến các môn học trong chương trình Tiểu học, THCS và THPT. Khi sử dụng Sachgiaibaitap.com đồng nghĩa Người sử dụng phải tuân thủ đúng và đầy đủ các Quy định mà Sachgiaibaitap.com đưa ra.
– Ngưởi sử dụng được phép:
  • Sử dụng miễn phí Sachgiaibaitap.com
  • Nhận thông tin về các nội dung được đưa lên website Sachgiaibaitap.com
– Người sử dụng không được phép:
  • Xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của Sachgiaibaitap.com, và/hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được Sachgiaibaitap.com cho phép.
  • Có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ Người sử dụng nào khác sử dụng Sachgiaibaitap.com
– Bạn có thể sử dụng Sachgiaibaitap.com miễn phí, nhưng không được sử dụng cho mục đích thương mại.