Unit 6: Competitions

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

      

Đề bài Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits the blank space in each sentence.

Question 1: She was able to …… all the tasks assigned to her.

A. keep on

B. set up

C. put off

D. carry out

Đáp án: D

Giải thích: Carry out (ph.v) tiến hành, thực hiện

Dịch: Cô đã có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ được giao.

Question 2: We managed to …… over $4,000 through donations and other events.

A. deposit

B. donate

C. raise

D. exchange

Đáp án: C

Giải thích: Chúng tôi thành công quyên góp được hơn 4.000 đô la thông qua quyên góp và các sự kiện khác.

Question 3: Laura reminded her roommate …… her alarm clock for 6:00.

A. to set

B. setting

C. to be set

D. of setting

Đáp án: A

Giải thích: Remind sb to V (nhắc nhở ai làm gì)

Dịch: Laura nhắc nhở bạn cùng phòng đặt đồng hồ báo thức của mình trong 6:00.

Question 4: The boy found a wallet in the street, and then he …… to return it to the loser.

A. tried

B. had tried

C. was trying

D. had been trying

Đáp án: A

Giải thích: Cậu bé tìm thấy một chiếc ví trên đường, và sau đó anh ta cố gắng trả lại cho người thua cuộc.

Question 5: The two children blamed each other …… the window.

A. to break

B. breaking

C. for breaking

D. having broken

Đáp án: C

Giải thích: Blame sb for Ving (đỗ lỗi cho ai vì lam gì)

Dịch: Hai đứa đổ lỗi cho nhau vì phá cửa sổ.

Question 6: She swam strongly and …… cross the river easily, even though it was swollen by the heavy rain.

A. used to

B. was able to

C. could

D. was supposed to

Đáp án: B

Giải thích: Cô bơi mạnh mẽ và có thể qua sông dễ dàng, mặc dù nó bị sưng do mưa lớn.

Question 7: The government has spent £1 million on an advertising …… to encourage energy conservation.

A. campaign

B. promotion

C. operation

D. competition

Đáp án: A

Giải thích: Chính phủ đã chi 1 triệu bảng cho một chiến dịch quảng cáo để khuyến khích bảo tồn năng lượng.

Question 8: No one could ever accuse this government …… about the poor.

A. not caring

B. of not caring

C. for not caring

D. not to care

Đáp án: B

Giải thích: Accuse sb of Ving (đổ lỗi, buộc tội ai vì làm gì)

Dịch: Không ai có thể buộc tội chính phủ này không quan tâm đến người nghèo.

Question 9: I heard the tyre …… and then the lorry skidded across the road.

A. burst

B. bursting

C. be burst

D. being burs

Đáp án: B

Giải thích: Tôi nghe thấy tiếng lốp xe nổ tung và rồi chiếc xe tải lướt qua đường.

Question 10: I was …… to find that the film was quite ……

A. surprised – frightening

B. surprised – frightened

C. surprising – frightening

D. surprising – frightened

Đáp án: A

Giải thích: Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng bộ phim khá đáng sợ.

Question 11: Police are reported …… illegal drugs in a secret hiding place in the star’s home.

A. they have

B. having

C. to have

D. have had

Đáp án: C

Giải thích: Cảnh sát được cho là có ma túy bất hợp pháp tại một nơi cất giấu bí mật trong ngôi nhà Ngôi sao.

Question 12: Our education will help with the …… of knowledge for the young.

A. rich

B. riches

C. richness

D. enrichment

Đáp án: D

Giải thích: Vị trí trống cần danh từ, dựa vào nghĩa chọn D

Dịch: Giáo dục của chúng tôi sẽ giúp làm giàu kiến thức cho giới trẻ.

Question 13: I don’t remember …… of the decision to change the company policy on vacations. When was it decided?

A. telling

B. being told

C. to tell

D. to be told

Đáp án: B

Giải thích: Tôi không nhớ đã được thông báo về quyết định thay đổi chính sách của công ty về các kỳ nghỉ. Khi nào nó được quyết định?

Question 14: Ms. Jackson was assigned the fifth-grade science class …… she has the best qualification among the available faculty.

A. although

B. whereas

C. since

D. if

Đáp án: C

Giải thích: Cô Jackson được chỉ định lớp khoa học lớp năm vì cô có trình độ chuyên môn tốt nhất trong số các giảng viên có sẵn.

Question 15: …… six months for the washing machine to be delivered, I decided to cancel the order.

A. Waiting

B. Having waited

C. Being waited

D. Waited

Đáp án: B

Giải thích: Phải đợi sáu tháng để máy giặt được giao, tôi quyết định hủy đơn hàng.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 949

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email