Bộ Đề Thi Lịch Sử Lớp 11 (Có Lời Giải)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Lịch Sử lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Câu 1. Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I.Lê-nin đề xướng vào tháng 3/1921, bao gồm các chính sách chủ yếu về

   A. công nghiệp và thương nghiệp.

   B. nông nghiệp, công nghiệp và giao thông vận tải.

   C. nông nghiệp, tiền tệ và thương nghiệp.

   D. nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ.

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng những thành tựu mà Liên Xô đạt được trên lĩnh vực văn hóa – giáo dục trong thời kì đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa (1925 – 1941)?

   A. Thanh toán nạn mù chữ.

   B. Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học.

   C. Xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất.

   D. Hoàn thành phổ cập giáo dục đại học.

Câu 3. Đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga (1917) được V.I. Lênin đề ra trong

   A. “Chính sách cộng sản thời chiến”.

   B. “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa”.

   C. “Luận cương tháng Tư”.

   D. “Chính sách kinh tế mới”.

Câu 4. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào

   A. tháng 10/1922.

   B. tháng 11/1922.

   C. tháng 12/1922.

   D. tháng 1/1924.

Câu 5. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã

   A. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

   B. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.

   C. giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   D. giúp Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại xâm và nội phản.

Câu 6. Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 của nhân dân Nga được mở đầu bởi sự kiện nào?

   A. Cuộc khởi nghĩa của các thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin ở Ô-đét-xa.

   B. Cuộc biểu tình của hơn 14 vạn công nhân Xanh Pê-téc-bua.

    C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

   D. Cuộc tổng bãi công của công nhân thành phố Mát-xcơ-va.

Câu 7. Tháng 3/1921, Đảng Bônsêvích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh

   A. đã hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa.

   B. quan hệ sản xuất phong kiến vẫn thống trị.

   C. đã hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp.

   D. nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng.

Câu 8. Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên tham gia thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là

   A. Nga, Ucraina, Lít-va, Ngoại Cápcadơ.

   B. Nga, Látvia, Ngoại Cápcadơ, Lítva.

   C. Nga, Grudia, Látvia, Lítva.

   D. Nga, Ucraina, Bêlôrútxia, Ngoại Cápcadơ.

Câu 9. Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là

   A. công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

   B. phát triển các ngành công nghiệp nhẹ.

   C. phát triển công nghiệp quốc phòng.

   D. phát triển giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng.

Câu 10. Vì sao cục diện hai chính quyền song song không thể tồn tại lâu dài ở Nga?

   A. Hai chính quyền đại diện cho hai giai cấp đối lập nhau về quyền lợi.

   B. Sự tồn tại của hai chính quyền khiến Nga không thể phát triển nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

   C. Sự tồn tại của hai chính quyền không đưa nước Nga thoát khỏi Chiến tranh thế giới thứ nhất.

   D. Các nước đế quốc bao vây, cô lập và tổ chức tấn công vũ trang vào Nga.

Đáp án

1-D 2-D 3-C 4-C 5-B 6-C 7-D 8-D 9-A 10-A

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Lịch Sử lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Câu 1. Sau cuộc cách mạng 1905 – 1907, nước Nga vẫn là một nước

   A. quân chủ chuyên chế.

   B. quân chủ lập hiến.

   C. cộng hòa đại nghị.

   D. cộng hòa quý tộc.

Câu 2. Báo cáo của V. I. Lênin trước Trung ương Đảng Bìnsevich Nga (tháng 4/1917) chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang

   A. cuộc nội chiến cách mạng.

   B. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

   C. cách mạng tư sản kiểu mới.

   D. tư sản dân quyền cách mạng.

Câu 3. Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga được mở đầu bởi sự kiện nào?

   A. Cuộc biểu tình của hơn 14 vạn công nhân Xanh Pê-téc-bua.

   B. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.

   C. Cuộc tổng bãi công của công nhân thành phố Mát-xcơ-va.

   D. Cuộc khởi nghĩa của các thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin ở Ô-đét-xa.

Câu 4. Đặc điểm nổi bật về chính trị của nước Nga sau thắng lợi của cách mạng tháng Hai năm 1917 là gì?

   A. Các nước đế quốc bao vây, cô lập Nga.

   B. Xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

   C. Quân đội các nước đế quốc mở cuộc tấn công vũ trang vào Nga.

    D. Nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới được thiết lập.

Câu 5. Cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã

   A. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.

   B. giúp Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   C. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.

   D. giúp Nga đẩy lùi được nguy cơ ngoại xâm và nội phản.

Câu 6. Trong thời kì đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa (1925 – 1941), thành tựu to lớn nhất mà Liên Xô đạt được trên lĩnh vực kinh tế là

    A. hoàn thành cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

   B. hoàn thành công cuộc tập thể hóa nông nghiệp.

   C. phát triển nông nghiệp với quy mô sản xuất lớn, cơ sở vật chất – kĩ thuật được cơ giới hóa.

   D. Vươn lên trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.

Câu 7. Cho các dữ kiện sau:

   1. V.I.Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

   2. Trung ương Đảng Bônsêvích thông qua bản “Luận cương tháng tư” do V.I.Lê-nin soạn thảo.

   3. Các đội Cận vệ đỏ bao vây và tấn công những vị trí then chốt tại thủ đô Pê-tơ-rô-grát.

   4. Cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

   5. Quân khởi nghĩa đánh chiếm cung điện mùa Đông, toàn bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt.

   Hãy sắp xếp theo tiến trình cách mạng tháng Mười Nga (1917).

   A. 2, 1, 3, 5, 4.

   B. 1, 3, 4, 2, 5.

   C. 3, 5, 3, 2, 1.

   D. 4, 5, 3, 1, 2.

Câu 8. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

   A. Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập nền chuyên chính vô sản.

   B. Đưa nhân dân Nga đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

   C. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng thế giới.

   D. Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

Câu 9. Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình nước Nga sau cách mạng 1905 – 1907?

   A. Phong trào đấu tranh chống lại chế độ Nga hoàng lan rộng trong cả nước.

   B. Chế độ quân chủ chuyên chế lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái.

   C. Kinh tế suy sụp, trong xã hội tồn tại nhiều mâu thuẫn.

   D. Chính phủ tư sản tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân lao động.

Câu 10. Điểm tương đồng giữa cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười ở Nga năm 1917 là gì?

   A. Cách mạng giành được thắng lợi, chế độ Nga hoàng bị lật đổ.

   B. Đưa đất nước Nga phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

    C. Cách mạng diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga.

   D. Cách mạng giành thắng lợi, đưa nước Nga phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Đáp án

1-A 2-B 3-B 4-B 5-C 6-D 7-A 8-D 9-D 10-C

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Lịch Sử lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Câu 1. Trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là

    A. trật tự hai cực Ianta.

   B. trật tự Viên.

   C. hệ thống Vecxai – Oasinhtơn.

   D. trật tự thế giới đa cực.

Câu 2. Người duy nhất trong lịch sử nước Mĩ trúng cử tổng thống 4 nhiệm kì liên tiếp là

   A. G.Oa-sinh-tơn.

   B. F.Ru-dơ-ven.

   C. B.Clin-tơn.

   D. A.Lin-côn.

Câu 3. Trong những năm 1918 – 1939, các thế lực phản động, hiếu chiến ở Đức đã tập trung lại trong tổ chức nào?

   A. Đảng Quốc xã.

   B. Đảng Cộng sản Đức.

   C. Đảng Xã hội dân chủ Đức.

   D. Đảng Đoàn kết dân tộc.

Câu 4. Ý nghĩa lớn nhất của “Chính sách mới” do tổng thống F.Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện đối với nền kinh tế Mĩ là

   A. đưa nước Mĩ nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933).

   B. đưa nước Mĩ trở thành trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới.

   C. giải quyết được nạn thất nghiệp và cải thiện đời sống nhân dân.

   D. tạo nền móng để nước Mĩ khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.

Câu 5. Năm 1934, sau khi tổng thống Hin-đen-bua qua đời, Hít-le tự xưng là

   A. Tổng thống.

   B. Quốc trưởng.

   C. Thủ tướng.

   D. Thống soái.

Câu 6. Ngày 29/10/1929 đã đi vào lịch sử nước Mĩ với tên gọi

   A. “ngày thứ sáu đen tối”.

   B. “ngày chủ nhật đẫm máu”.

   C. “ngày thứ hai đen tối”.

   D. “ngày thứ ba đen tối”.

Câu 7. Đặc điểm nổi bật của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) là gì?

   A. Là cuộc khủng hoảng thiếu, kéo dài nhất trong lịch sử các nước tư bản.

   B. Là cuộc khủng hoảng thiếu, có quy mô lớn nhất trong lịch sử các nước tư bản.

   C. Là cuộc khủng hoảng thừa, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

   D. Là cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đầu tiên, để lại hậu quả nặng nề cho các nước tư bản.

Câu 8. Ở Mĩ, cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), bắt đầu từ lĩnh vực

   A. công nghiệp quốc phòng.

   B. công nghiệp khai khoáng.

   C. tài chính ngân hàng.

   D. giao thông vận tải.

Câu 9. Nước Mĩ đã thực hiện giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933)?

   A. Áp dụng “Chính sách kinh tế mới” (NEP).

   B. Áp dụng “Chính sách mới”.

   C. Tăng lương cho người lao động.

   D. Hỗ trợ người nghèo, dân chủ hóa lao động.

Câu 10. Nội dung nào không phải là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 -1933) ở Mĩ?

   A. Hàng hóa dư thừa, “cung” vượt “quá cầu”.

   B. Giai cấp tư sản sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận.

   C. Sức mua của nhân dân giảm sút.

   D. Sự sụt giảm của giá dầu thô trên thế giới.

Đáp án

1-C 2-B 3-A 4-A 5-B 6-D 7-C 8-C 9-B 10-D

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Lịch Sử lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Câu 1. Trật tự thế giới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là

   A. trật tự hai cực Ianta.

   B. trật tự Viên.

   C. hệ thống Vecxai – Oasinhtơn.

   D. trật tự thế giới đa cực.

Câu 2. Nhằm duy trì một trật tự thế giới mới và bảo vệ quyền lợi cho mình, đầu năm 1920, các nước tư bản đã thành lập

   A. Liên hợp quốc.

   B. Hội quốc Liên.

   C. Hội liên hiệp Quốc tế.

   D. Hội nghị Viên.

Câu 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) bùng nổ đầu tiên tại

   A. Nhật Bản.

   B. Liên Xô.

   C. Mĩ.

   D. Anh.

Câu 4. Trong những năm 1918 – 1939, các thế lực phản động, hiếu chiến ở Đức đã tập trung lại trong tổ chức nào?

   A. Đảng Quốc xã.

   B. Đảng Liên minh xã hội Kitô giáo.

   C. Đảng Xã hội dân chủ Đức.

   D. Đảng Dân chủ tự do.

Câu 5. Năm 1934, sau khi tổng thống Hin-đen-bua qua đời, Hít-le tự xưng là

    A. Tổng thống.

   B. Quốc trưởng.

   C. Thủ tướng.

   D. Thống soái.

Câu 6. Sự kiện nào được xem như đã “mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức”?

   A. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ (năm 1934).

   B. Tổng thống Hin-đen-bua chỉ định Hít-le làm Thủ tướng nước Đức (tháng 1/1933).

   C. Đảng Cộng sản Đức bị đặt ra ngoài vòng pháp luật (tháng 3/1933).

   D. Hít-le ban hành lệnh tổng động viên và triển khai các hành động quân sự ở châu Âu.

Câu 7. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933), giới cầm quyền Đức đã

   A. thực hiện các cải cách kinh tế – xã hội.

   B. thực hiện các quyền tự do, dân chủ.

    C. phát xít hóa bộ máy nhà nước.

   D. tiếp tục duy trì chế độ cộng hòa tư sản đại nghị.

Câu 8. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) là gì?

    A. Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.

    B. Đẩy hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng thất nghiệp, đói khổ.

   C. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện và nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới mới đang đến gần.

   D. Xã hội các nước tư bản không ổn định do các cuộc đấu tranh, biểu tình của người thất nghiệp.

Câu 9. Ý nào không phản ánh đúng những mâu thuẫn trong hệ thống Vécxai – Oasinhtơn?

   A. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận với các nước bại trận.

   B. Mâu thuẫn giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

   C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc.

   D. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản thắng trận vì những bất đồng về quyền lợi.

Câu 10. Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức, nhân loại có thể rút ra bài học gì để bảo vệ hòa bình thế giới?

   A. Tập trung phát triển kinh tế, hợp tác cùng có lợi giữa các nước lớn.

   B. Thực hiện chính sách hữu nghị, hòa bình giữa các quốc gia.

   C. Chế tạo các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mới, xây dựng lực lượng quân sự mạnh.

   D. Kiên quyết đấu tranh chống lại các thế lực hiếu chiến, phản động, cực đoan.

Đáp án

1-C 2-B 3-C 4-A 5-B 6-B 7-C 8-C 9-B 10-D

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1126

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email