Bộ Đề Thi Tin Học Lớp 11 (Có Lời Giải)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Câu 1: Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF <điều kiện> THEN <câu lệnh>;

Điều kiện là:

 A. Biểu thức số học

 B. Biểu thức quan hệ

 C. Một câu lệnh

 D. Biểu thức logic

Câu 2: Hãy chọn phương án sai . Muốn dùng biến X để lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A, B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau :

 A. if A < B then X := A else X := B;

 B. if A < B then X := A;

 C. X := B; if A < B then X := A;

 D. if A > B then X := B else X := A;

Câu 3: Hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=19 và b=12 ?

M := a;

If a > b then M := b;

 A. M = 12

 B. M = 19

 C. M nhận cả hai giá trị trên

 D. M không nhận giá trị nào

Câu 4: Với M = 3 và N = 6, hãy cho biết giá trị của T sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

T:= 0;

for i:= M to N do

if i mod 3 = 0 then T:= T+i;

 A. 1

 B. 2

 C. 5

 D. 9

Câu 5: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả của Q là:

Q:= ‘*’;

For i:= 1 to 5 do write(Q);

 A. 1

 B. 5

 C. *

 D. *****

Câu 6: Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

T:= 0;

for i:=1 to M do

if i mod 2 = 0 then T := T + i;

 A. Tính tổng các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến M

 B. Tính tổng các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến M

 C. Đếm các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến M

 D. Đếm các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến M

Câu 7: Thực hiện đoạn chương trình sau, cho biết chữ “Hello Word “ được in ra màn hình mấy lần?

i := 1;

While i <=3 do

Begin

   Write(‘Hello Word’);

   i:=i+2;

End;

 A. 2

 B. 3

 C. 4

 D. 1

Câu 8: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả của a là:

a := 2;

While a<5 do a := a*2;

Write(a);

 A. 4

 B. 6

 C. 8

 D. 3

Câu 9: Mảng một chiều là:

 A. dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu

 B. dãy hữu hạn các phần tử mà mỗi phần tử có thể là một kiểu dữ liệu khác nhau

 C. dãy hữa hạn các số nguyên

 D. dãy các phần tử cùng kiểu

Câu 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc nào trong các công việc sau (a là mảng số có N phần tử)

S := 0;

For i := 1 to N do S := S+a[i];

 A. In ra màn hình của mảng A

 B. Đếm các phần tử của mảng A

 C. Tính tổng các phần tử của mảng A

 D. Không thực hiện việc nào trong 3 việc trên

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1) De Kiem Tra 15 Phut Tin Hoc 11 Hoc Ki 1 Lan 2 1 A01

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Câu 1: Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện> THEN <câu lệnh>;

Câu lệnh đứng sau THEN được thực hiện khi:

 A. Điều kiện được tính toán xong

 B. Điều kiện được tính toán và cho giá trị đúng

 C. Điều kiện không tính được

 D. Điều kiện được tính toán và cho giá trị sai

Câu 2: Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?

 A. A + B

 B. N mod 100

 C. A > B

 D. “A nho hon B”

Câu 3: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=19 và b=12 ?

If a<b then M := b else M:=a;

 A. M = 12

 B. M = 19

 C. M nhận cả hai giá trị trên

 D. M không nhận giá trị nào

Câu 4: Với M = 3 và N = 6, hãy cho biết giá trị của T sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

T := 0;

for i := M to N do

if i mod 5 = 0 then T := T+i;

 A. 1

 B. 2

 C. 5

 D. 9

Câu 5: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả của Q là:

Q := ‘*’;

For i := 2 to 5 do write(Q);

 A. 2

 B. 5

 C. *

 D. ****

Câu 6: Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

T := 0;

for i := 1 to M do

if i mod 2 = 1 then T := T + i;

 A. Tính tổng các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến M

 B. Tính tổng các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến M

 C. Đếm các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến M

 D. Đếm các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến M

Câu 7: Thực hiện đoạn chương trình sau, cho biết chữ “Hello Word “ được in ra màn hình mấy lần?

i := 1;

While i <=3 do

Begin

   Write(‘Hello Word’);

   i:=i+1;

End;

 A. 2

 B. 3

 C. 4

 D. 1

Câu 8: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả của a là:

a := 2;

While a<3 do a := a*2;

Write(a);

 A. 8

 B. 6

 C. 3

 D. 4

Câu 9: Câu lệnh nào dưới đây sẽ in ra tất cả các phần tử của mảng?

 A. for i := 1 to N do write(a[i]);

 B. for i := 1 to N do write(a(i));

 C. for i := 1 to N do read(a[i]);

 D. for i := 1 to N do readln(a[i]);

Câu 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc nào trong các công việc sau (a là mảng số có N phần tử)

k := 1 ;

for i := 2 to N do

   if a[i] > a[k] then k := i;

 A. Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng

 B. Tìm phần tử lớn nhất trong mảng

 C. Tìm chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng

 D. Tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2) De Kiem Tra 15 Phut Tin Hoc 11 Hoc Ki 1 Lan 2 2 A01

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Câu 1: Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện> THEN <câu lệnh 1> ELSE <câu lệnh 2> ;

Câu lệnh 2 sẽ được thực hiện khi:

 A. Biểu thức điều kiện đúng và câu lệnh 1 thực hiện xong

 B. Câu lệnh 1 được thực hiện

 C. Biểu thức điều kiện sai

 D. Biểu thức điều kiện đúng

Câu 2: Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?

 A. 100 > 99

 B. “A > B”

 C. “A nho hon B”

 D. “false”

Câu 3: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=19 và b=12 ?

If a>b then M := b else M := a;

 A. M = 12

 B. M = 19

 C. M nhận cả hai giá trị trên

 D. M không nhận giá trị nào

Câu 4: Với M = 3 và N = 6, hãy cho biết giá trị của D sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

D := 0;

for i := M to N do

if i mod 3 = 0 then D := D+1;

 A. 1

 B. 2

 C. 5

 D. 9

Câu 5: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả của Q là:

Q := 0;

For i := 1 to 10 do

if (i mod 2 = 0) and (i mod 3 = 0) then Q:= Q+i;

 A. 42

 B. 10

 C. 9

 D. 6

Câu 6: Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

T := 0;

for i := 1 to M do

if i mod 2 = 0 then T := T + 1;

 A. Tính tổng các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến M

 B. Tính tổng các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến M

 C. Đếm các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến M

 D. Đếm các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến M

Câu 7: Thực hiện đoạn chương trình sau, cho biết chữ “Hello Word “ được in ra màn hình mấy lần?

i := 1;

While i <=3 do

Begin

  Write(‘Hello Word’);

  i := i+3;

End;

 A. 2

 B. 3

 C. 4

 D. 1

Câu 8: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả của a là:

a:= 1;

While a<3 do a:=a*3;

Write(a);

 A. 3

 B. 8

 C. 4

 D. 6

Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc nào trong các công việc sau (a là mảng số có N phần tử)

k := 1 ;

for i := 2 to N do

   if a[i] < a[k] then k := i;

 A. Tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng

 B. Tìm phần tử lớn nhất trong mảng

 C. Tìm chỉ số của phần tử lớn nhất trong mảng

 D. Tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng

Câu 10: Giả sử mảng a gồm các phần tử a[1]=1, a[2]=2, a[3]=3, a[4]=4, a[5]=5.

Xét đoạn chương trình sau:

S := 0;

For i := 1 to 5 do

   If a[i] mod 2 = 0 then S := S+a[i];

Write(S);

Kết quả hiện ra màn hình là:

 A. S=6

 B. 6

 C. 9

 D. S=9

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3) De Kiem Tra 15 Phut Tin Hoc 11 Hoc Ki 1 Lan 2 3 A01

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Câu 1: Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện> THEN <câu lệnh 1> ELSE <câu lệnh 2> ;

Câu lệnh 1 sẽ được thực hiện khi:

 A. Biểu thức điều kiện sai

 B. Biểu thức điều kiện đúng

 C. Câu lệnh 2 đã được thực hiện xong

 D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A, B, C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng ?

 A. If A, B, C > 0 then …;

 B. If (A > 0) and (B > 0) and (C > 0) then …;

 C. If A>0 and B>0 and C>0 then …;

 D. If (A>0) or (B>0) or (C>0) then …;

Câu 3: Hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=19 và b=12 ?

M := a ;

If a<b then M := b ;

 A. M = 12

 B. M = 19

 C. M nhận cả hai giá trị trên

 D. M không nhận giá trị nào

Câu 4: Với M = 3 và N = 6, hãy cho biết giá trị của D sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

D:= 0;

for i:= M to N do

if i mod 5 = 0 then D:= D+1;

 A. 1

 B. 2

 C. 5

 D. 9

Câu 5: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả của Q là:

Q:= 0;

For i:= 1 to 10 do

if (i mod 3 = 0) and (i mod 5 = 0) then Q:= Q+i;

 A. 42

 B. 10

 C. 9

 D. 0

Câu 6: Đoạn chương trình sau giải bài toán nào?

T := 0;

for i:=1 to M do

if i mod 2 = 1 then T := T + 1;

 A. Tính tổng các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến M

 B. Tính tổng các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến M

 C. Đếm các số chẵn trong phạm vi từ 1 đến M

 D. Đếm các số lẻ trong phạm vi từ 1 đến M

Câu 7: Thực hiện đoạn chương trình sau, cho biết chữ “Hello Word “ được in ra màn hình mấy lần?

i := 0;

While i <=3 do

Begin

   Write(‘Hello Word’);

   i:=i+1;

End;

 A. 2

 B. 3

 C. 4

 D. 1

Câu 8: Thực hiện đoạn chương trình sau, ta thu được kết quả của a là:

a := 2;

While a<5 do a := a*3;

Write(a);

 A. 8

 B. 4

 C. 6

 D. 3

Câu 9: Để khai báo một mảng số thực có tên là Diem tối đa 100 phần tử, ta khai báo:

 A. Var Diem : array [1..100] of integer;

 B. Var Diem : array [1..100] of byte;

 C. Var Diem = array [1..100] of real;

 D. Var Diem : array [1..100] of real;

Câu 10: Giả sử mảng a gồm các phần tử a[1]=1, a[2]=2, a[3]=3, a[4]=4, a[5]=5.

Xét đoạn chương trình sau:

S := 0;

For i :=1 to 5 do

   If a[i] mod 2 = 1 then S := S+a[i];

Write(S);

Kết quả hiện ra màn hình là:

 A. 9

 B. S=6

 C. 6

 D. S=9

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2 - Đề 4) De Kiem Tra 15 Phut Tin Hoc 11 Hoc Ki 1 Lan 2 4 A01

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 992

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email