Đề kiểm tra Toán 5 Cuối kì 1

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 9 trong số 3,009 là:

A. 1000       B. 100        C.9/1000      D.9/100

b) 73,85 < 73,…5

Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 0      B. 1        C.8       D.9

c) 4,32 tấn = …kg

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 43,2        B.432       C.4320      D.43200

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 73,5 + 12,6       b) 79,6 – 5,73

c)2,78 x 3,7       d) 29,5 : 3,64

Bài 3. Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống:

a) 25,7+ 0,4 = 26,1 ▭

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Cuoi Ki 1 Cau 3

c)8m2 7dm2 = 8,7m2

d) 30 – 2,4 = 27,6 ▭

Bài 4. Hai khu đất có tổng diện tích là 4,5 ha. Khu đất thứ nhất có diện tích bằng khu đất thứ hai. Hỏi mỗi khu đất có diện tích bao nhiêu mét vuông.

Bài 5. Tính giá trị biểu thức:

67,49: 17 + 32,45 : 2,5

Bài 6. Cho hình bên, biết diện tích tam giác AMC là 7cm2, MC = 3,5cm, BM = 6cm. Tính diện tích tam giác ABM.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Cuoi Ki 1 Cau 6

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Giai Cuoi Ki 1 Cau 1

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Giai Cuoi Ki 1 Cau 2

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Giai Cuoi Ki 1 Cau 3

Bài 4.

Đổi 4,5 ha = 45000 m2

Sơ đồ

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Giai Cuoi Ki 1 Cau 4

Tổng số phần bằng nhau là:

      4+5 =9 (phần)

Diện tích khu đất thứ nhất là:

      45000 : 9 x 4 = 20 000 (m2)

Diện tích khu đất thứ hai là:

      45 000 – 20 000 = 25 000 (m2)

            Đáp số: Khu đất thứ nhất: 20 000 m2

                  Khu đất thứ hai: 25 000 m2

Bài 5.

67,49: 17 + 32,45 : 2,5 = 3,97 + 12,98 = 16,95

Bài 6.

Vẽ đường cao AH xuống cạnh BC, đường cao AH cũng là chiều cao của tam giác AMC.

Vậy chiều cao AH là: 7 x 2 : 3 = 4 (cm)

Diện tích tam giác ABM là:

      6 x 4 : 2 = 12 (cm2)

             Đáp số : 12 cm2

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận