Đề kiểm tra Toán 5 Cuối kì 1

Bài 1. Viết các số:

a) Mười chín phần mười:

b) Ba và bảy phần chín:

c) Hai mươi lăm phẩy tám:

d) Không phẩy bốn trăm mười lăm:

Bài 2. Viết vào chỗ chấm:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 9 Cuoi Ki 1 Cau 2

c) 4,291 đọc là:

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 64,23 + 9,38

b) 82,7 – 9,05

c) 4,37 x 3,9

d) 180,88 : 5,6

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 7 trong số 26,718 có gí trị là:

A. 7       B. 700       C.7/10       D.7/100

b) 809/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,89      B. 8,9      C. 8,09      D. 0,009

c) 12dm2 7cm2=……dm2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 12,7      B. 12,07      C. 12,007        D. 1,207

d) Số lớn nhất trong các số: 8,354 ; 8,354 ; 8,534 ; 8,543 là:

A. 8,345       B. 8,354        C. 8,534      D. 8,543

Bài 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 150 phút = 2,5 giờ ▭

b) 0,049 kg = 490g ▭

c) 8,9 m2 > 8m2 9dm2

d) 9dm2 3cm2 = 9,3 dm2

Bài 6. Một lớp có 14 bạn nữ và 21 bạn nam. Hỏi số các bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số các bạn trong lớp?

Bài 7. Một hình tam giác có trung bình cộng độ dài đáy và chiều cao là 13cm, chiều cao bằng 4/9 độ dài đáy. Tính diện tích hình tam giác đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 9 Giai Cuoi Ki 1 Cau 1

Bài 2.

a) Ba phần một trăm

b) Tám và năm phần mười chín

c)Bốn phẩy hai trăm chín mươi mốt.

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 9 Giai Cuoi Ki 1 Cau 3

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 9 Giai Cuoi Ki 1 Cau 4

Bài 5.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 9 Giai Cuoi Ki 1 Cau 5

Bài 6.

Tổng số các bạn của lớp học đó là:

      14 + 21 = 35 (bạn)

So với các bạn trong lớp số bạn nữ chiếm:

      14 : 35 x 100 = 40%

            Đáp số: 40%

Bài 7.

Tổng độ dài đáy và chiều cao của tam giác đó là:

      13 x 2 = 26 (cm)

Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 9 Giai Cuoi Ki 1 Cau 7

Tổng số phần bằng nhau là:

      4 + 9 = 13 (phần)

Chiều cao của tam giác đó là:

      26 : 13 x 4 = 8 (cm)

Độ dài cạnh đáy của tam giác đó là:

      26 – 8 = 18 (cm)

Diện tích tam giác đó là:

      (8 x 18 ) : 2 = 72 (cm2)

            Đáp số: 72cm2

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận