Đề kiểm tra Toán 5 Cuối kì 2

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Phân số 3/4 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,4      B. 0,34        C. 0,75       D. 4,3

b) Tỉ số phần trăm của 2 và 2,5 là:

A. 2%        B. 0,8%      C. 8%        D. 80%

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3 phút 24 giây = … phút là:

A. 3,24        B. 3,4        C. 32,4        D. 0,24

d) Diện tích xung quanh của hình lập phương cạnh 3,2cm là:

A. 40,96 cm2        B. 61,44 cm2        C. 32,768 cm2        D. 20,48cm2

Bài 2. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5,02… 5,2      c) ….30%

b) 1,012….1,002       d) ….80%

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Cuoi Ki 2 Cau 3

Bài 4. Tìm x:

a) x : 4,7 = 12,8        b) x 7,5 = 12

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m3 17dm3=….m3

b) 6dm2 8cm2 =….dm2

Bài 6. Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?

Bài 7. Một hình thang có tổng 2 đáy là 78dm, đáy lớn bằng đáy nhỏ, chiều cao bằng đáy lớn. Tính diện tích hình thang đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Giai Cuoi Ki 2 Cau 1

Bài 2.

a) <        b) >        c) >      d) =

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Giai Cuoi Ki 2 Cau 3

Bài 4.

a) x : 4,7 = 12,8       b) x 7,5 = 12

   x = 12,8 x 4,7          x = 12 : 7,5

   x = 60,16              x = 1,6

Bài 5.

a) 4,017       b) 66,08

Bài 6.

Quãng đường người đó đi bằng ô tô là:

   90 – 5 = 85 (km)

Vận tốc của ô tô là:

   85 : 2 = 42,5 (km/ giờ)

      Đáp số: 42,5 km/giờ

Bài 7.

Sơ đồ:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Giai Cuoi Ki 2 Cau 7

Tổng số phần bằng nhau là:

   7 + 6 = 13 (phần)

Đáy lớn là:

   78 : 13 x 7 = 42 (dm)

Chiều cao là:

   42 : 2 = 21 (dm)

Diện tích hình thang là:

   78 x 21 : 2 = 819 (dm2)

      Đáp số: 819dm2

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận