Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Điền vào chỗ trống (…) trong các câu sau sao cho thích hợp:

a) (2x + 3y)2 = 4x2 + … + 9y2

b) x2 – 9y2 = (x + …)(x – …)

c) (2x – 1)(4x2 + 2x + 1) = … – 1

d) 8x3 + 27 = (… + 3)(4x2 – 6x + 9)

Câu 2: Biết 2x(9x – 4) – 3x(6x – 7) = 26. Giá trị của x là:

A. –2      B. 2      C. -26/29       D. 26/29

Câu 3: Cho a và b là hai số tự nhiên. Biết a chia cho 3 dư 2 và b chia cho 3 dư 1. Tích a.b chia cho 3 có số dư là:

A. –1      B. 0      C. 1      D. 2

Câu 4: Chọn kết quả đúng:

Giá trị của biểu thức x2 – xy + x tại x = 100 và y = 11 là:

A. 990       B. 9900       C. 9000       D. 1100

Câu 5: Kết quả của phép chia 20a2b2c2 : 4ab2c là:

A. 5ac2       B. 5abc2       C. 20ac2       D. 5abc

Bài 1: ( 2điểm) Thực hiện các phép tính:

a) A = (2x + 3)(4x2 – 6x + 9) – 2(4x3 – 1)

b) B = (x – 1)3 – 4x(x + 1)( x – 1) + 3(x – 1)(x2 + x + 1)

c) C = (x – y)3 : (y – x)2

d) D = (5x3 + 14x2 + 12x + 8) : (x + 2)

Bài 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – y2 – 2y – 1

b) x3 – x2 – 5x + 125

Bài 3: (2 điểm) Tìm x biết:

a) x3 – 0,16x = 0

b) 2(x + 3) – x2 – 3x = 0

Bài 4: (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức A = 4x – x2

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1: a) 12xy       b) 3y       c) 8x3       d) 2x

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: C

Câu 5: A

Bài 1: ( 2điểm) Thực hiện các phép tính:

a) A =(8x3 + 27) – 2(4x3 – 1) = 8x3 + 27 – 8x3 + 2 = 29

b)B = x3 – 3x2 + 3x – 1 – 4x(x2 – 1) + 3(x2 – 1)

= x3 – 3x2 + 3x – 1 – 4x3 + 4 + 3x2 – 3 = -3x2 + 7x – 4

c) C = (x – y)3 : (y – x)2 = (x – y)3 : (x – y)2 = x – y

d)

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 1 Dai So De 2 1

Vậy (5x3 + 14x2 + 12x + 8):(x + 2) = 5x2 + 4x + 4

Bài 2: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 – y2 – 2y – 1 = x2 – (y2 + 2y + 1)

= x2 – (y + 1)2

= (x + y + 1)(x – y – 1)

b) x3 – x2 – 5x + 125

= (x3 + 125) – (x2 + 5x)

= (x + 5)(x2 – 5x + 25) – x(x + 5)

= (x + 5)(x2 – 5x + 25 – x)

= (x + 5)(x2 – 6x + 25)

Bài 3: (2 điểm) Tìm x biết:

a) x3 – 0,16x = 0

⇔ x(x2 – 0,16) = 0

⇔ x(x – 0,4)(x + 0,4) = 0

Đề kiểm tra Toán 8 | Đề thi Toán 8 De Kiem Tra 45 Phut Toan 8 Hoc Ki 1 Chuong 1 Dai So De 2 2

Vậy x = 0; x = -0,4; x = 0,4

b) 2(x + 3) – x2 – 3x = 0

⇔ 2(x + 3) – x(x + 3) = 0

⇔ (x + 3)(2 – x) = 0

⇔ x = -3 hoặc x = 2

Vậy: x = -3; x = 2

Bài 4: (1 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức A = 4x – x2

Ta có: A = 4x – x2 = -(x2 – 4x) = -[(x2 – 4x + 4) – 4]

= -[(x – 2)2 – 4] = -(x – 2)2 + 4 ≤ 4

Vậy giá trị lớn nhất của A bằng 4 khi x – 2 = 0 hay x = 2.

    

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1210

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email