Unit 11: Books

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

D. Writing (Trang 124-125 SGK Tiếng Anh 12)

Writing a book report (Viết báo cáo về một cuốn sách)

Task 1. Below are questions you have to answer when writing a report on a book, but … . (Dưới đây là các câu hỏi bạn phải trả lời khi viết báo cáo về một cuốn sách, nhưng chúng đã bị sắp lộn xộn. Làm việc với bạn học. Đặt các câu hỏi dưới các đầu đề đúng.)

Gợi ý:

HEADINGS

General introduction

  7. What is the title of the book?

  4. Who is the author?

  9. What type of book is it?

Summary of the book’s content

  2. Where is the book set?

  5. What is the main theme of the story?

  6. Who are the main characters?

  8. What is the plot of the story?

Conclusion

  1. What was your opinion of the book?

  3. Would you recommend the book?

Task 2. Work in pairs. Ask and answer the above questions about a book you have just read. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi trên về quyển sách bạn vừa đọc.)

Gợi ý:

A: Have you read a book lately?

B: Oh, yes.

A: What’s the title of the book?

B: “The Sea Wolf”.

A: Who’s the author?

B: Jack London.

A: What type of book is it?

B: A novel on love and violence.

A: Where is the book set?

B: On a pirate’s ship on the Pacific Ocean.

A: What’s the main theme of the book?

B: Cruelty, Strength and Love.

A: What are the main characters?

B: Wolf Larsen, a cruel captain, Van Weyden and Maud Brewster.

A: What’s your opinion on the book?

B: It’s an interesting book.

Task 3. Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 and 2. (Viết bản báo cáo về cuốn sách em mới đọc gần đây dựa vào kết quả của Bài tập 1 và 2.)

Gợi ý:

Recently I’ve read a book “The Sea Wolf” by Jack London. It’s a novel. The story is set on a sealer owned by a cruel and strong captain. Wolf Larsen with two other characters, Van Weyden, a literature reseacher and a woman writer Maud Brewster. Through the whole story, it can be said the true love and charity can defeat the cruelty. In a word; the true love always wins. This book is a very interesting novel which evokes in our depth a human feeling about the strength of love.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1034

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống