Chương 3: Điện học

Giải Vở Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 28: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

II – NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Mắc song song hai bóng đèn.

Câu C1 trang 100 VBT Vật Lí 7: Quan sát hình 28.1a và 28.1b (SGK) để nhận biết hai bóng đèn được mắc song song:

– Hai điểm nào là hai điểm nối chung của các bóng đèn?

Hai điểm M và N là hai điểm nối chung của các bóng đèn.

– Đoạn mạch nối mỗi đèn với hai điểm chung là mạch rẽ. Đó là những mạch rẽ nào?

Các mạch rẽ là M12N và M34N.

– Đoạn mạch nối hai điểm chung với nguồn điện là mạch chính. Hãy cho biết đâu là mạch chính?

Mạch chính gồm đoạn nối điểm M với cực dương và đoạn nối điểm N qua công tắc tới cực âm của nguồn điện.

Câu C2 trang 100 VBT Vật Lí 7: Hãy mắc mạch điện theo hình 28.1a SGK.

– Tháo một bóng đèn, đóng công tắc. Nhận xét về độ sáng bóng đèn còn lại so với trước:

Đóng công tắc, ta quan sát thấy độ sáng các đèn như nhau.

Khi tháo bớt một trong hai đèn mắc song song, bóng đèn còn lại sáng mạnh hơn (so với khi cả hai đèn đều sáng).

2. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song.

Câu C3 trang 100 VBT Vật Lí 7: Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2:

Vôn kế được mắc song song với đèn 1 và đèn 2.

Câu C4 trang 100 VBT Vật Lí 7: Hoàn thành nhận xét 2.c) của bản báo cáo:

III. BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Điền từ hay cụm từ thích hợp vào chổ trống:

a) Vôn kế được dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm.

b) Chốt (+) của vôn kế được mắc với cực dương của nguồn điện.

c) Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện.

d) Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

2. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song.

a) Vẽ vào hình 28.1 dưới đây sơ đồ mạch điện tương tự hình 28.1a (SGK), trong đó có thêm vôn kế được mắc với hai đầu bóng đèn 2.

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 28 trang 100-101-102 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 28 Trang 100 101 102 1

b) Kết quả đo:

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 28 trang 100-101-102 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 28 Trang 100 101 102 2

c) Nhận xét:

Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhaubằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: U12 = U34 = UMN.

3) Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

a) Kết quả đo:

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 28 trang 100-101-102 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 28 Trang 100 101 102 3

b) Nhận xét:

Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ:

I = I1 + I2

Ghi nhớ:

– Vôn kế được dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm. Chốt (+) của vôn kế được mắc với cực dương của nguồn điện.

– Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện. Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

– Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: U12 = U34 = UMN.

– Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ: I = I1 + I2

1. Bài tập trong SBT

Câu 28.1 trang 103 VBT Vật Lí 7: Có các mạch điện với sơ đồ như hình 28.2, hãy cho biết trong những sơ đồ nào hai bóng đèn mắc song song

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 28 trang 103-104 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 28 Trang 103 104 1

Lời giải:

Trong các sơ đồ a, b, d

Câu 28.2 trang 103 VBT Vật Lí 7: Xét các sơ đồ ở hình 28.2 trên đây, trong đó hai bóng đèn được mắc song song.

Hãy:

a) Ghi chữ M, N cho hai điểm nối chung của hai bóng đèn

b) Ghi chữ I cho dòng điện chạy trong mạch chính và kí hiệu bằng mũi tên chỉ chiều của dòng điện này

c) Ghi chữ I1, I2 cho dòng điện chạy trong các mạch rẽ và kí hiệu bằng mũi tên chỉ chiều của các dòng điện này

Lời giải:

Các kí hiệu được thể hiện như hình vẽ sau:

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 28 trang 103-104 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 28 Trang 103 104 2

Câu 28.3 trang 103 VBT Vật Lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.3. Hỏi phải đóng hay ngắt các công tắc như thế nào để:

Vở bài tập Vật Lí 7 Bài 28 trang 103-104 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Vo Bai Tap Vat Li 7 Bai 28 Trang 103 104 3

a) Chỉ có đèn Đ1 sáng

Công tắc K và K1 đóng, công tắc K2 ngắt.

b) Chỉ có đèn Đ2 sáng:

Công tắc K và K2 đóng, công tắc K1 ngắt.

c) Cả hai đèn Đ1 và Đ2 đều sáng:

Cả K, K1 và K2 đều đóng

Câu 28.4 trang 104 VBT Vật Lí 7: Có 3 nguồn điện loại 12V, 6V, 3V và hai bóng đèn cùng loại đều ghi 6V. Hỏi có thể mắc song song hai hai bóng đèn này rồi mắc thành mạch kín với nguồn điện nào trên đây để hai bóng đèn này sáng bình thường? Vì sao?

Lời giải:

Mắc với nguồn điện 6V, vì khi đó hiệu điện thế trên mỗi đèn đều là 6V, hai đèn sáng bình thường.

Câu 28.5 trang 104 VBT Vật Lí 7: Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện được sử dụng trong gia đình đều có ghi 220V. Hỏi:

a) Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ là bao nhiêu?

Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ là 220V.

b) Các dụng cụ này được mắc nối tiếp hay song song ở mạng điện gia đình, biết rằng hiệu điện thế của mạng điện này là 220V.

Các dụng cụ này mắc song song ở mang điện gia đình.

2. Bài tập bổ sung

Câu 28a trang 104 VBT Vật Lí 7: Có một nguồn điện loại 3V và các bóng đèn sau đây: bóng đèn Đ1 ghi 3V, bóng đèn Đ2 ghi 6V; bóng đèn Đ3 có ghi 12V; bóng đèn Đ4 có ghi 3V; bóng đèn Đ5 có ghi 6V. Hỏi có thể mắc song song hai bóng đèn nào vào mạch kín với nguồn điện này để hai đèn sáng bình thường ? Vì sao ?

Lời giải:

Có thể mắc song song hai bóng đèn Đ3 và Đ4 vào mạch kín với nguồn điện này để hai đèn sáng bình thường.

Vì nguồn điện loại 3V nên hiệu điện thế hai đầu nguồn là 3V. Do vậy để 2 đèn mắc song song vào nguồn này và hoạt động bình thường thì chúng phải có hiệu điện thế bằng hiệu điện thế của nguồn = 3V.

2. Bài tập bổ sung

Câu 28b trang 104 VBT Vật Lí 7: Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.4, nguồn điện loại 3V, các đèn Đ1 và Đ2 như nhau có ghi 3V. Hỏi khi tháo bỏ đèn Đ1 đi thì đèn Đ2 sẽ như thế nào?

Bài 28b trang 104 Vở bài tập Vật Lí 7 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Bai 28b Trang 104 Vo Bai Tap Vat Li 7 1

A. Không sáng

B. Sáng yếu hơn trước

C. Vẫn sáng như trước

D. Sáng mạnh trước

Lời giải:

Chọn C.

Vì hai đèn mắc song song nên khi tháo bỏ Đ1 thì đèn Đ2 vẫn có hiệu điện thế hai đầu là 3V bằng hiệu điện thế của nguồn nên Đ2 sáng bình thường như trước.

2. Bài tập bổ sung

Câu 28c trang 105 VBT Vật Lí 7: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.5.

Bài 28c trang 105 Vở bài tập Vật Lí 7 | Giải vở bài tập Vật Lí 7 Bai 28c Trang 105 Vo Bai Tap Vat Li 7 1

Lời giải:

a) Biết cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 là I1 = 0,15A; chạy qua Đ2 là I2 = 0,17A. Tính cường độ dòng điện mạch chính I.

Vì 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc song song nên ta có: I = I1 + I2 = 0,15 + 0,17 = 0,32A

b) Biết cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 là I2 = 0,21 A; chạy qua mạch chính là I = 0,39A. Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua đèn Đ1.

Vì 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc song song nên ta có: I = I1 + I2

Suy ra cường độ dòng điện I1 chạy qua đèn Đ1 là:

I1 = I – I2 = 0,39 – 0,21 = 0,18A

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận