Unit 15: GOING OUT

  Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + V-ing

  - Every day he spends an hour studying English.
  Mỗi ngày anh ấy bỏ ra một giờ học tiếng Anh.
  - This boy wastes much of his money playing games.
  Đứa con trai này phung phí nhiều tiền chơi trò chơi.
  

  Spend/Waste + cụm từ chỉ thời gian/tiền + on + something

  - He wasted much time on games.
  Anh ấy phung phí nhiều thời gian vào trò chơi.
  - She spent a lot of money on clothes.
  Cô ấy tiều xài nhiều tiền cho quần áo.
  

  Được dùng để diễn tả sự quen thuộc. Sau be/get used to là một danh từ (N), hay danh động từ (V-ing).

  - He is a farmer. He gets used to working in the sun.
  Anh ấy là nông dân. Anh ấy quen làm việc ngoài nắng.
  - She is used to riding in busy streets.
  Chị ấy quen đi xe ở đường phố nhộn nhịp.
  - Will he get used to hot weather in the country?
  Ông ấy sẽ quen với khí hậu nóng ở nước này không?
  - The boy isn't used to the new life in the city.
  Thằng bé không quen với cuộc sống mới ở thành phố.
  

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận