Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông –

(Thêm một cách nữa để nhận biết hai tam giác vuông bằng nhau) Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông Nhờ các trường hợp bằng nhau của tam giác, Ε ta đã suy ra : – Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (theo trường hợp A. C D F cạnh – góc – cạnh, h.140).- Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kể cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (theo trường hợp góc – cạnh – góc, h,141).- Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác Vuông đó bằng nhau (theo trường hợp góc – cạnh – góc, h.142).B Ε B E A. C D F A. C D F //ình 141 Hình 142Trên mỗi hình 143, 144, 145 có các tam giác vuông nào bằng nhau ? Vì sao ?A D M <। B H C E K F NHình 143 Hình 144 Hình 1452. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông• Nhờ định lí Py-ta-go, ta dễ dàng chứng minh được một trường hợp bằng nhau nữa của hai tam giác Vuông.Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng Cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.13563.136E AABC, A = 90° GT ADEF, D= 90° BC = EF, AC = DF KL || AABC = ADEF C D F H 146Chứng minh (h.146) : Đặt BC= EF= a, AC=DF = b. Xét AABC vuông tại A, theo định lí Py-ta-go ta có AB° + AC° = BC° nên: AB = BCo — ACo = ao — bo (1) Xét ADEF vuông tại D, theo định lí Py-ta-go ta có DE* + DF = EF nên: DE*= EF- DF = a^ -- b? (2) Từ (1) và (2) suy ra AB” = DE” nên AB= DE. Từ đó suy ra AABC=ADEF'(c.c.c).A Cho tam giác ABC cản tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (h.147). Chứng minh rằng AAHB = AAHC (giải bằng hai cách). B H C //ình 147Bời tộp Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H = BC). Chứng minh rằng: a) HB = HC; b) BAH = CAH. Các tam giác vuông ABC và DEF có A = D = 90°, AC = DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau (về cạnh hay về góc) để AABC=ADEF. Cho tam giác ABC cân tại A (A < 90°). Vē BH || AC (H e AC), CK || AB (K e AB). a) Chứng minh rằng AH = AK. b). Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A.

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận