Sách giáo khoa hóa học lớp 11

Luyện tập : AnkinLuyện tập : Ankin

Luyện tập : Ankin –

Những điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo, tính chất hoá học Của anken và ankin. Anken Ankin Công thức chung CH2(n22) CH2n-2 (n > 2) Giống nhau Hiđrocacbon không no, mạch hở. 9 – Có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí liên kết bội. Cấu tạo Khác nhau – Có một liên kết đôi – : : – KnOng ng phan – Có đồng phân hình học hình học – Cộng hiđro |ტ h – Cộng brom (dung dịch) Giống nhau Cộng HX theo quy tắc Mac-cop-nh-cop Tính chất – Làm mất màu dung dịch KMnO. hoá họcKhông có phản ứng thế bằng Ank-1-in có phản ứng thế Khác nhau lònoi:: băng ion kim loạiSự chuyến hoá lẫn nhau giữa ankan, anken, ankin- H, te, xt ANKAN o ANKEN + H., xt. Ni + H2 du Xt Ni, to +H: xt Pd/PbCO, ANKINDẫn hỗn hợp khí gồm metan, etilen, axetilen đi vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong dung dịch amoniac. Khí còn lại được dẫn vào dung dịch brom (dư). Nêu và giải thích các hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hoá sau: CH. — 10 → C2H, — o —» C.H. — so » C. H. — (a) → polibutađienViết phương trình hoá học của các phản ứng từ axetilen và các chất vô cơ cần thiếtđiều chế các chất sau:a) 1,2-dicioetan d) buta-1,3-dienb) 1,1-dicloetan e) 1,1,2-tribrometanc) 1,2-dibrometenKhi thực hiện phản ứng nhiệt phân metan điều chế axetilen thu được hỗn hợp X gồmaxetilen, hiđro và metan chưa phản ứng hết. Tỉ khối của X so với Hz bằng 4,44. Tính hiệu suất của phản ứng.Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí X gồm propan, etilen và axetilen qua dung dịch brom dư, thấy Còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dung dịch bạc nitrat trong amoniac thấy có 24,24 gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. a) Viết các phương trình hoá học để giải thích quá trình thí nghiệm trên.b) TÍ ܒ ܢܝ ܓ݁ܶܧܓܐܚܝ ܚܙܝܫܔܢ ܓܝܪ ܚܐ lar L LLA 2: ill حطا حس۔گ حطtULI LILI is rĐốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hiđrocacbon X thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đkto). X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NHạ sinh ra kết tủa Y. Công thức cấu tạo của X làA. CH –CH=CH2 B. CH-CH C. CH — C = CH D. CH=CH-CH=CHỨng với công thức phân tử C6Hạ có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau ? A. 3 B. 4 C.2 D. 5147

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1040

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email