Sách giáo khoa hình học 10

Ôn tập chương IIÔn tập chương IIÔn tập chương IIÔn tập chương IIÔn tập chương IIÔn tập chương IIÔn tập chương II

Ôn tập chương II –

Hãy nhắc lại định nghĩa giá trị lượng giác của một góc a với 0° <= a <= 180°. Tại sao khi a là các góc nhọn thì giá trị lượng giác này lại chính là các tỉ số lượng giác đã được học ở lớp 9 ? Tại sao hai góc bù nhau lại có sin bằng nhau và côsin đối nhau ? Nhắc lại định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ ä và 5. Tích vô hướng này với lãi và 5 không đổi đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất khi nào ?Trong mặt phẳng Oxy cho vectơ a = (−3: 1) và vectơ b = (2:2), hãy tính tích vô hướng đ5.Hãy nhắc lại định lí côsin trong tam giác. Từ các hệ thức này hãy tính cos A, cos B và cosC theo các cạnh của tam giác.Từ hệ thứcao = bo + co-2bc cos A trong tam giác, hãy suy ra định lí Py-ta-go, Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC, ta có a = 2Rsin A, b = 2Rsin B, c = 2Rsin C, trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng: a) Góc Anhọn khi và chỉ khi do cb° + c”: b). Góc. A tù khi và chỉ khi a’ — b° + c”:c) Góc. A vuông khi và chỉ khi ' = b + '.Cho tam giác ABC có Â= 60°. BC= 6. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.Cho tam giác ABC có a = 12, b = 16, c = 20. Tính diện tích S của tam giác, chiều cao h, các bán kính R, r của các đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác và đường trung tuyến m, của tam giác.. Trong tập hợp các tam giác có hai cạnh là a và b, tìm tam giác có diện tíchlón mhát1.3.4.5.6.7.II. CÂU HỞI TRÁC NGHIÊMTrong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng ? (A) sin 150° -- (B) cos 150° =1 (C) tan 150” = --- ; (D) cot 150'= N3.Cho CZ và 6 là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai ? (A) sina = sin /3 : (B) cosa = -cos /3; (C) tancZ =–tan/8; (D) cota = cot 6. Cho Cx là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng ? (A) sin Cx < 0; (B) coso > 0 : (C) tan a < 0: (D) cotoxx 0. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai ? (A) cos 45" = sin 45° ; (B) cos 45° = sin 135°: (C) cos 30° = sin 120° ; (D) sin 60° = cos 120°. Cho hai góc nhọn & và/3 trong đó (x cos cx = sin/3 ; (D) tanoz + tan A3 > 0.Tam giác ABC vuông ở A và có góc B=30″. Khẳng định nào sau đây là sai ?(A) cos B = (B) sinc-Y 2(C) cosc= (D) sinB = 1, 2. ‘ 2Tam giác đều ABC có đường cao. AH. Khẳng định nào sau đây là đúng ?c. 3 二 1 (A) sin BAH = –; (B) cos BAH = -= i; 2 (C) sin E= (D) sin Анс= }1 O1 11. 2.1 3.1. 4.Điều khẳng định nào sau đây là đúng ?(A) sino = sin(180″- o); (B) cosazi= cos(180° – a); (C) tancy = tan(180° – CZ); (D) cota = cot(180′-a). Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:(A) cos35°> cos 10°; (B) sin60’ < sin80"; (C) tan45” < tan 60” ; (D) cos45' = sin45".. Tam giác ABC vuông ở A và có góc B = 50": Hệ thức nào sau đây là sai ?(A) (AB, BC) = 130° ; (B) (BC, AC) = 40°;(C) (AB, CB) = 50° ; (D) (AC, CB) = 120°.. Cho ả và 5 là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ ö. Trong các kết quảSau đây, hãy chọn kết quả đúng. (A) a 5-1.5; (B) db = 0; (C) a, b = -1 :Cho tam giác ABC vuông cân tại A có AB = AC = 30 cm. Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại G. Diện tích tam giác GFC là:(A) 50 cmo: (B).50 V2 cm; (C) 75 cmo: (D) 15./105 cm.Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5 cm, BC= 13 cm. Gọi góc ABC = o và ACB = (3. Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh (X và/3: (A) /3> CY; (Β) β < α: (C) A = Cx; (D) CY0 thì góc Anhọn; (B) Nếu b° + c” – a” >0 thì góc A từ:(C) Nếu b° + c” – a” <0 thì góc. A nhọn; (D) Nếu b° + c” – a” <0 thì góc A vuông. Đường tròn tâm O có bán kính R= 15 cm. Gọi P là một điểm cách tâm O một khoảng PO =9 cm. Dây cung đi qua P và vuông góc với PO có độ dài là: (A) 22 cm ; (B) 23 cm ; (C) 24 cm ; (D) 25 cm.Cho tam giác ABC có AB = 8 cm, AC = 18 cm và có diện tích bằng 64 cm”. Giá trị sin A là:3 4 8 A) -- : B) ; C) - : D) - (A) 2 (B) 8 (C) 5 (D) 9 Cho hai góc nhọn (Y và 6 phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai ? (A) sin Cx = —cos A3; (B) cos Oz = sin A3; (C) tan Cx = cot A6; (D) cot Cx = tan A6. Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng ? (A) sin 90° < sin 150°; (B) sin 90°15' < sin 90°30'; (C) cos 90°30' > cos 100° ; (D) cos 150° > cos 120°. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây là sai ? (A) ABAC BABC (B) ACCB ACBC (C) AB, BC

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận