Sách giáo khoa hình học 10

Ôn tập chương IIIÔn tập chương IIIÔn tập chương IIIÔn tập chương IIIÔn tập chương IIIÔn tập chương III

Ôn tập chương III –

10. Ta biết rằng Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo một quỹ đạo là một1elip mà Trái Đất là một tiêu điểm. Elip đó có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 769 266 km và 768 106 km. Tính khoảng cách ngắn nhất và khoảng cách dài nhất từ Trái Đất đến Mặt Trăng, biết rằng các khoảng cách đó đạt được khi Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên trục lớn của elip.II. CÂU HỞI TRẤC NGHIÊM Cho tam giác ABC có toạ độ các đỉnh là A(1; 2), B(3; 1) và C(5: 4). Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác vẽ từ A ? (A) 2 x + 3y – 8 = 0; (B) 3 x -2y – 5 = 0; (C) 5x – 6y +7 = 0; (D) 3x – 2y+5 = 0. Cho tam giác ABC với các đỉnh là A(-1:1), B(4: 7) và C(3: -2), M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Phương trình tham số của trung tuyến CM là:A = 3+t x=3+f (A) (B)y = -2 + 4t ; y = -2-4t ;x=3ーt y = 3 + 3r (C) (D)y = 4+2t ; y = -2+4t.- x = 5+t Cho phương trình tham số của đường thẳng đ: 9-2t y = -9 – Zt.Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tổng quát của d’? (A) 2.x + y – 1 = 0; (B) 2x +3y + 1 = 0; (C) x + 2y+2 = 0; (D) x + 2y -2 = 0.Đường thẳng đi qua điểm M(1:0) và song song với đường thẳng d:4Y + 2y + 1 = 0 có phương trình tổng quát là:(A) 4 x + 2y+3 = 0; (B) 2x + y + 4 = 0; (C)2x+yー2=0: (D) x -2y+3 = 0. Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát:3x + 5y+2006 = 0. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:(A) d có vectơ pháp tuyến n = (3:5); (B) d có vectơ chỉ phương ä = (5; –3);(C) d có hệ số góc k =(D) d song song với đường thẳng 3x + 5y = 0.6.7.9.11 11. 21. 3.Bán kính của đường tròn tâm I(0: -2) và tiếp xúc với đường thẳng A:3x – 4y – 23 = 0 là:(A) 15: (B) 5; (C) (D) 3.Cho hai đường thẳng d:2x + y + 4 – m = 0 vàd : (m+3)x + y -2m – 1 = 0. d, song song với do khi: (A)m = 1; (B) m = -1 ; (C) m = 2; (D) m = 3. Cho d, 😡 + 2y + 4 = 0 và d.: 2x – y + 6 = 0. Số đo của góc giữa hai đường thẳng d, và d, là: (A) 30”; (B)6O’; (C) 45°; (D) 90°. Cho hai đường thẳng A, 😡 + y + 5 = 0 và A. : y = -10. Góc giữa A, và A, là: (A) 45″; (B) 30”; (C) 88°57’52”; (D) 1’13’8″. . Khoảng cách từ điểm M(0:3) đến đường thẳng A:\cosa + ysima + 3(2 – sino) = 0 là:(A) V6 ; (B)6; (C) 3sing: (D) – – SIn O + COSOY Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn ? (A)x + 2y’ – 4x-8y + 1 = 0; (B) 4x + y – 10x – 6y -2 = 0; (C) x + y – 2c -8y +20 = 0; (D) a +y-4x + 6y- 12 = 0.. Cho đường tròn (C): x° + y° + 2\ + 4y-20=0. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:(A)(C) có tâm I(1; 2): (B) (C) có bán kính R’= 5 ; (C)(C) đi qua điểm M(2; 2); (D)(C) không đi qua điểm A(1; 1). Phương trình tiếp tuyến tại điểm M(3; 4) với đường tròn (C): x+y-2x-4y-3 = 0 la:(A) x + y – 7 = 0; (B) x + y + 7 = 0; (C)xーyー7=0; (D) x + y – 3 = 0.1 4.1. S1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.2 0.2 1.Cho đường tròn (C) : A +y-4x-2y = Ova đường thẳng A 😡 + 2y + 1 = 0. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :(A) A đi qua tâm của (C): (B) A cắt (C) tại hai điểm:(C) A tiếp xúc với (C): (D).A không có điểm chung với (C). Đường tròn (C): x° + y^-x + y – 1 = 0 có tâm I và bán kính R là:| 1 V6 A) (-1 : 1), R = 1; B) (, ; — ), R = a; (A) ( ) (B) 2 2 2 1 1 N6C 1- -半 D) (1; -1), R = V6.(C) – , , , 2 (D) (1,-1), R = 6Với giá trị nào của m thì phương trình sau đây là phương trình của đường trònx+y-2(m+2)x +4my + 19m -6 =(A) | < n < 2. (B)-2 < n < 1 ;(C) m < 1 hoặc m > 2; (D) m <-2 hoặc m > 1.Đường thẳng A:4\ + 3y + m = 0 tiếp xúc với đường tròn (C):x^+ y” = 1 khi:(A)m = 3; (B) m = 5: (C) m = 1 ; (D) m = 0. Cho hai điểm A(1:1) và B(7:5). Phương trình đường tròn đường kính AB là: (А) х* + y*+ 8x + 6у+ 12 = 0; (B) x + y – 8x-6) + 12 = 0; (C) x + y – 8x – 6y – 12 = 0; (D) x + y + 8 x + 6y – 12 = 0. Đường tròn đi qua ba điểm A(0; 2), B(-2: 0) và C(2; 0) có phương trình là: (A) x + y = 8: (B) x + y + 2 + 4 = 0; (C) x + y – 2x-8 = 0; (D) x + y – 4 = 0.Cho điểm M(0; 4) và đường tròn (C) có phương trình x° + y^-8x-6y+21 = 0. Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau:(A) M nằm ngoài (C): (B) M nằm trên (C): (C)M nằm trong (C): (D) M trùng với tâm của (C).2 y . Cho elip (E) : 2.59 = 1 và cho các mệnh đề:(I) (E) có các tiêu điểm F (-4; 0) và F2 (4: 0);(II) (E) có tỉ số t =#; α 52 22 3.2 5.2 6.4.(III) (E) có đỉnh A, (-5 ; 0); (IV) (E) có độ dài trục nhỏ bằng 3. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:(A). (I) và (II): (B) (II) và (III): (C) (I) và (III): (D) (TV) và (I).. Phương trình chính tắc của elip có hai đỉnh là (-3: 0), (3: 0) và hai tiêu điểmlà (-1:0), (1: 0) là2 2 2 2 A y x y : 1 = – + – )B : 1 = ت + – – (A) 9 1 (B) 8 9 2 2 2 2 x y A y C) – + – = 1 : D) – + – = 1. (C) 9 8 (D) 1 9 Cho elip (E): x° + 4y” = 1 và cho các mệnh đề: (I) (E) có trục lớn bằng 1; (II) (E) có trục nhỏ bằng 4; (III) (E) có tiêu điểm FI o (IV) (E) có tiêu cự bằng V3. 2 Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: (A) (I); (B) (II) và (IV); (C)(I) và (III): (D) (IV).yo b?ܝܰܰܰܰܰܰܰܪܳܐ܂Dây cung của elip (E) :^+ +2, =1 (0 < b < a) vuông góc với trục lớn tại р 2 gCltiêu điểm có độ dài là:2. 2 2 2 2 2b 2 . )B) - ; (C) ". . (D( ;-- کنگ (A) C C C Một elip có trục lớn bằng 26, tỉ số C = 를 Trục nhỏ của elip bằng bao nhiêu ? (A)5; (B) 10: (C) 12: (D)24. Cho elip (E) : 4x° + 9y”= 36. Tìm mệnh để sai trong các mệnh để sau: (A) (E) có trục lớn bằng 6 ; (B) (E) có trục nhỏ bằng 4; C. 5 (C)(E) có tiêu cự bằng N5 ; (D) (E) có tỉ số * = 《འི་ (97Cho đường tròn (C) tâm F, bán kính 2a và một điểm F2. ở bên trong của (C). Tập hợp tâm M của các đường tròn (C’) thay đổi nhưng luôn đi qua F2 và tiếp xúc với (C) (h.3.29) là đường nào sau đây ? (A) Đường thẳng; (B). Đường tròn; (C) Ellip; (D) Parabol. Khi cho t thay đổi, điểm M(5cost; 4sinf) di động trên đường nào sau đây ? (A) Ellip; (B). Đường thẳng: (C) Parabol: (D) Đường tròn. 2 2 Cho elip (E) : = 1 (0 < b

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận