Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1

Tính chất chia hết của một tổngTính chất chia hết của một tổngTính chất chia hết của một tổng

Tính chất chia hết của một tổng –

Có những trường hợp không tính tổng hai số mà vẫn xác định được tổng đó có chia hết hay không chia hết cho một số nào đó. Nhắc lại về quan hệ chia hết Ta đã biết ($6):Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0, nếu có số tự nhiên k sao cho a = b. k. Kí hiệua chia hết cho b là a:b. Nếu a không chia hết cho b, ta kí hiệu a × b. Tính chất 1 a) Viết hai số chia hết cho 6, Tổng của chúng có chia hết cho 6 không ? b) Viết hai số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không ?• Nếu ai: m và b : m thì (a + b): m.- Kí hiệu “=>” đọc là suy ra (hoặc kéo theo).- Trong cách viết tổng quát, để cho gọn trong sách không ghi a, b, m = N.mz 0.– Ta có thể viết a + b : m hoặc (a + b): m đều được.Chú ý:a) Tính chất 1 cũng đúng đối với một hiệu (a > b) : a: m và b : m => (a + b): m.b) Tính chất 1 cũng đúng đối với một tổng có nhiều số hạng :a: m, b : m và c: m => (a + b + c): m.Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó. a: m, b : m và c: m => (a + b + c): m3-TOAN61-B 3.83.3Tính chất 2 a) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Tổng của chúng có chia hết cho 4 không ? b) Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 5, số còn lại chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không ?a 2 m và b : m => (a + b)_2 m Chú ý:a) Tinh chất 2 cũng đúng đối với một hiệu (a > b) : a2 m và b : m => (a-b) 2 ma : m và b_2 m = (a-b) 2 m. – b) Tính chất 2 cũng đúng đối với một tổng có nhiều số hạng, trong đó chỉ có một số hạng không chia hết cho m, các số hạng còn lại đều chia hết cho m :a 2 m, b : m và c: m => (a + b + c) 2 m.Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó. a 2 m, b : m và c: m => (a + b + c)2 mKhông tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chiahết cho 8 không :80 + 16 : 80 – 16 : 80 + 12 : 80- 12 : 32 + 40 + 24 : 32 + 40 + 12.Cho ví dụ hai số a và b trong đó a không chia hết cho 3, b không chia hết Cho 3 nhưng a + b chia hết cho 3.Bời fộp Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không: a) 48 +56 : b) 80 + 17.Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6: a) 54-36 : b) 60 – 14.85. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7: a) 35 +49 + 210 ; b) 42 + 50+ 140 ; c) 560 + 8 + 3. 87. Cho tổng: A = 12 + 14 + 16 + X với x = N. Tìm X để: a) A chia hết cho 2: b) A không chia hết cho 2. Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 6 không ? 89. Điền dấu “X” vào Ô thích hợp trong các câu sau : Câu Đúng Sai a). Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6. b) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6. c). Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 và một trong hai số đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5. d) Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số đó chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7. 90. Gạch dưới số mà em chọn . a). Nếu ai: 3 và b : 3 thì tổng a + b chia hết cho 6: 9:3. b). Nếu a : 2 và b : 4 thì tổng a + b chia hết cho 4:2; 6. c). Nếu a : 6 và b : 9 thì tổng a + b chia hết cho 6:3 ; 9.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1230

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email