default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 8 phiếu bầu
Loading...

Mục lục Sách giải vật lý 12 • 1. dao động điều hoà

  1. dao động điều hoà
  1. dao động điều hoà
  1. dao động điều hoà
  Bài 1. dao động điều hoà –

  phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa. giải dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.2. viết phương trình của dao động điều hòa và giải thích các đại | lượng trong phương trình.gidti phương trình dao động điều hoà: x = acos(ot + (p).trong đó: q) là pha ban đầu của dao động, có thể dương hoặc âm. x là li độ của dao động. a là biên độ dao động, nó là li độ cực đại, ứng với cos(ot + (p) = 1 ((ot + (p) là pha của dao động tại thời điểm t, có đơn vị là rad.3. mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều thể hiện ở chỗ nào?giải một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm khác chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.4. nêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động điều hòa.giải chu kì (t) của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần. tần số (f) của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây.5. giữa chu kì, tần số và tần số góc có mối liên hệ như thế nào?gidii mối liên hệ giữa chu kì t, tần số f và tần số góc: f = 부 =6. một vật dao động điều hòa theo phương trình x = acos(ot + (p). a) lập công thức tính vận tốc và gia tốc của vật. b) ở vị trí nào thì vận tốc bằng 0? ở vị trí nào thì gia tốc bằng 0? c) ở vị trí nào thì vận tốc có độ lớn cực đại? ở vị trí nào thì gia tốc có độ lớn cực đại?giảia) vận tốc là đạo hàm của li độ theo thời gian. v = x = -oasin (ot + (p). gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian. a = v’= — coa*cos(cot + (p) = -co’x. b) vật có vận tốc bằng 0 khi sin((ot + (p) = 0, tức cos(ot + (p) = +1. khi đó li độ: x = acos(ot + (p) = + a. nên khi vật đi đến vị trí biên thì có vận tốc bằng 0. vật có gia tốc a = 0 khi cos(ot + (p) = 0 tức x = 0. nên khi vật đi qua vị trí cân bằng thì gia tốc bằng 0. c) vật có vận tốc cực đại khi sin(ot + (p) = 1, tức là cos(ot + (p) = 0 hay x = acos(ot + (p) = 0. nên khi vật đi qua vị trí cân bằng thì nó có vận tốc cực đại. vật có gia tốc cực đại khi cos(ot + (p) = +1, nghĩa là x = +a. nên khi vật đi đến vị trí biên thì có gia tốc cực đại.7. một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12cm. biên độ dao động của vật là bao nhiêu? a. 12cm. b. -12cm. c. 6cm. d. – 6cm.giảikết quả là c. biên độ dao động của vật là a – = 6 cm.8. một vật chuyển động tròn đều với vận tốc góc là trad/s. hìnhchiếu của vật trên một đường kính dao động điều hòa với tần sốgóc, chu kì và tần số bằng bao nhiêu? a. it rad/s; 2s; 0,5 hz. b. 2.trad/s; 0,5s; 2hz.c. 27trad/s; is; 1hz. d. rad/s ; 4s ; 0,25 hz.gidii kết quả là a. chu ki; t = *= ** = 2s (1) til 1 1 ܐܓ, ܵ tần số: f= ~~ = \ = 0,5hz. t 29. cho phương trình của dao động điều hòa x = -5cos(47tt) (cm). biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?a. 5cm ; 0 rad. b. 5 cm ; 47 rad. c. 5cm ; (41ct) rad. d. 5cm ; – rad. giảikết quả là a. vì theo đề Bài cho thì biên độ: a = 5cm; pha ban đầu (p = 0.10. phương trình của dao động điều hòa là x = 2cos[5t-ဎွိ] (cm).hãy cho biết biên độ, pha ban đầu, và pha ở thời điểm t của đao động. gidi biên độ dao động: a = 2cm.pha ban đầu: q) = – rad/s.pha của dao động: (3- rad. 11. một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. tính:a) chu kì.b) tần số.c) biên độ.a) trong thời gian t = 0,25s, vật đã đi từ vị trí biên này đến vị trí biên kia (đều có vận tốc v = 0). khoảng thời gian đó bằng nửa chu kì nên chu kì dao động của vật là t= 2. 0,25 = 0,5s. 1 1b) tần số của dao động: f= f-5 2hzc). biên độ dao động: a = = 18cm.

  Mục lục Sách giải vật lý 12

  Xem ngay sách giáo khoa

  Bình luận