Từ viết tắt:

(SGK) Sách Giáo Khoa

(SGV) Sách Giáo Viên

(SBT) Sách Bài Tập

(VBT) Vở Bài Tập

Âm Nhạc Và Mĩ Thuật

Sách Học Sinh, Giáo Viên, Bài Tập