Unit 6: Competitions

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

      

Đề bài Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

Question 1:

A. knowledge

B. comfort

C. popular

D. college

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /o/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ʌ/.

Question 2:

A. orchestra

B. scholarchip

C. chemistry

D. charity

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án B, C, A phần gạch chân phát âm là /k/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /tʃ/

Question 3:

A. announced

B. struggled

C. observed

D. repaired

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /t/

Question 4:

A. justice

B. campus

C. culture

D. brush

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ʌ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ə/

Question 5:

A. work

B. form

C. stork

D. force

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɔː/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ɜː/

Question 6:

A. eleven

B. elephant

C. examine

D. exact

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ɪ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /e/

Question 7:

A. assure

B. pressure

C. possession

D. assist

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là / ʃ/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /s/

Question 8:

A. species

B. invent

C. medicine

D. tennis

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /e/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ɪ/

Question 9:

A. deal

B. teach

C. break

D. clean

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là / iː/. đáp án C phần gạch chân phát âm là /eɪ/

Question 10:

A. supported

B. approached

C. noticed

D. finished

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ɪd/

Question 11:

A. justice

B. campus

C. culture

D. brush

Đáp án: B

Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ʌ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ə/

Đề bài Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.

Question 12:

A. competition

B. illiteracy

C. representative

D. university

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 3. Đáp án A trọng âm số 2.

Question 13:

A. difficult

B. relevant

C. volunteer

D. interesting

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án B, A, D trọng âm số 1. Đáp án C trọng âm số 3.

Question 14:

A. dormitory

B. elementary

C. beneficial

D. continental

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án B, C, D trọng âm số 3. Đáp án A trọng âm số 1.

Question 15:

A. phonetic

B. dynamic

C. climatic

D. atmospheric

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C trọng âm só 2. Đáp án D trọng âm số 3.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1005

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email