Unit 13: The 22 SEA Games

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Read the passage below and decide whether the statements are TRUE or FALSE?

    History of SEA Games

The Southeast Asian Games owes its origins to the Southeast Asian Peninsular Games or SEAP Games. On 22 May, 1958, delegates from the countries in Southeast Asian Peninsula attending the 3rd Asian Games in Tokyo, Japan had a meeting and agreed to establish a sport organization. The SEAP Games was conceptualized by Laung Sukhumnaipradit, then Vice-President of the Thailand Olympic Committee. The proposed rationale was that a regional sports event will help promote cooperation, understanding and relations among countries in the Southeast Asian Peninsula region. Thailand, Burma (now Myanmar), Malaya (now Malaysia), Laos, South Vietnam (now Vietnam) and Cambodia were the founding members. These countries agreed to hold the Games biannually. The SEAP Games Federation Committee was formed.

The first SEAP Games were held in Bangkok from 12-17 December, 1959 comprising more than 527 athletes and officials from Thailand, Burma, Malaysia, Cambodia, South Vietnam and Laos participating in 12 sports. At the 8th SEAP Games in 1975, the SEAP Federation considered the inclusion of Indonesia and the Philippines. The two countries were formally admitted in 1977, the same year when SEAP Federation changed their name to Southeast Asian Games Federation (SEAGF), and the games were known as the Southeast Asian Games. Brunei was admitted at the 9th SEA Games in Kualalumper, Malaysia, and East Timor at the 22nd SEA Games in Hanoi, Vietnam. The 23rd SEA Games held in the Philippines, which started from 27 November and ended on 5 December 2005, hosting the biennial event for the third time.

Question 1. The third Asian Games was held in Korea in 1958.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “On 22 May, 1958, delegates from the countries in Southeast Asian Peninsula attending the 3rd Asian Games in Tokyo, Japan had a meeting and agreed to establish a sport organization.”.

Dịch: Vào ngày 22 tháng 5 năm 1958, các đại biểu từ các nước trong bán đảo Đông Nam Á đang tham dự Đại hội thể thao Châu Á ở Tokyo, Nhật Bản gặp gỡ và đồng ý thành lập một tổ chức thể thao.

Question 2. Thailand was one of the founding members.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Thailand, Burma (now Myanmar), Malaya (now Malaysia), Laos, South Vietnam (now Vietnam) and Cambodia were the founding members.”.

Dịch: Thái Lan, Bu-ma (nay là Mi-an-ma), Ma-lay-a (nay là Malaysia), Lào, Việt Nam Cộng Hoà (nay là Việt Nam) và Cam-pu-chia là những thành viên sáng lập.

Question 3. There are 12 sports in the first SEAP Games.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “The first SEAP Games were held in Bangkok from 12-17 December, 1959 comprising more than 527 athletes and officials from Thailand, Burma, Malaysia, Cambodia, South Vietnam and Laos participating in 12 sports.”.

Dịch: Đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên được tổ chức ở Bangkok từ ngày 12 đến 17 tháng 12 năm 1959, với sự tham gia của 527 vận động viên và quan chức từ Thái Lan, Bu-ma, Malaysia, Cam-pu-chia, Việt Nam Cộng Hoà và Lào tham gia 12 môn thể thao.

Question 4. Indonesia officially took part in SEAP Games in 1975.

A. True     B. False

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “At the 8th SEAP Games in 1975, the SEAP Federation considered the inclusion of Indonesia and the Philippines. The two countries were formally admitted in 1977, the same year when SEAP Federation changed their name”.

Dịch: Vào Đại hội lần thứ 8, Hiệp hội SEAP cân nhắc việc kết nạp Indonesia và Philippin. Hai nước này được chính thức chấp thuận vào năm 1977, cùng năm hiệp hội đổi tên…

Question 5. The 24th SEA Games was held in 2007.

A. True     B. False

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “The 23rd SEA Games held in the Philippines, which started from 27 November and ended on 5 December 2005, hosting the biennial event for the third time.”.

Dịch: SEA Games 23 tổ chức ở Philipin bắt đầu vào 27 tháng 11 và kết thúc ngày 5 tháng 12 năm 2005, chủ trì cho sự kiện 2 năm 1 lần lần thứ ba.

Choose the letter A, B, C or D to complete the passage below

HÀ NỘI — The Government has approved the Ministry of Culture, Sports, and Tourism’s proposal to hold the 31st Southeast Asian Games (SEA Games 31) and the 11th ASEAN Para Games (Para Games 11) in Việt Nam in 2021.

At a meeting in the capital on Tuesday, the Cabinet assigned Hà Nội __________ (6) the host city, after successfully holding the SEA Games 22 in 2003, the Asian Indoor Games in 2009 and several other international sporting __________ (7). The ministry’s proposal was made after the SEA Games Federation (SEAGF) informed Việt Nam it would have the right to host the SEA Games 31. The federation said Cambodia, scheduled to host SEA Games 31, proposed __________ (8) hosting until the next Games in 2023 as it is not ready.

Concluding the meeting, Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc lauded the determination of the culture, sports and tourism sector, as well as of Hà Nội and relevant ministries and agencies. Hosting the events is both the responsibility __________ (9) honour of Việt Nam as a constructive member of ASEAN, he said, adding it is also a chance to promote the Vietnamese land and people. The leader asked Hà Nội __________ (10) infrastructure, set forth a detailed plan on the organisation of the events and mobilise the participation of different economic sectors in these efforts. The sports sector should make preparations to reach the highest results at the tournament, he said.

Question 6. A. as     B. like     C. such     D. same

Đáp án: A

Giải thích: assign… as…: bổ nhiệm… với tư cách là…

Dịch: Tại cuộc họp tại thủ đô vào thứ 3, nội các quyết định bổ nhiệm Hà Nội là thành phố chủ toạ…

Question 7. A. games     B. competition     C. events     D. delegate

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ sporting event: sự kiện thể thao

Other + Ns: những cái khác

Dịch: Tại cuộc họp tại thủ đô vào thứ 3, nội các quyết định bổ nhiệm Hà Nội là thành phố chủ toạ, sau khi đã tổ chức thành công SEA Games 22 năm 2003, Đại hội thể thao trong nhà châu Á năm 2009, và một vài những sự kiện thể thao quốc tế khác.

Question 8. A. postpone     B. postponed     C. to postpone     D. postpone

Đáp án: D

Giải thích: propose + Ving: đề nghị việc làm gì

Dịch: Hiệp hội nói rằng Cam-pu-chia được lên lịch chủ trì SEA Games 31, đã yêu cầu hoãn lại cho đến SEA Games tiếp theo năm 2023 bởi chưa sẵn sàng.

Question 9. A. and     B. to     C. but     D. for

Đáp án: A

Giải thích: cấu trúc both…and…: cả…và…

Dịch: Chủ trì sự kiện là cả trách nhiệm và vinh dự của Việt Nam như một thành viên kiến thiết của ASEAN, ông ấy nói, thêm vào đó là cơ hội xúc tiến đất nước và con người Việt Nam.

Question 10. A. complete     B. to complete     C. completing     D. completes

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc ask sb to V: đề nghị ai làm gì

Dịch: Nhà lãnh đạo yêu cầu Hà Nội hoàn thiện cơ sở vật chất, lên kế hoạch cụ thể trong việc tổ chức sự kiện và huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế khác nhau trong nỗ lực trên.

Choose the letter A, B, C or D to answer these following questions

Games and sports are an important and essential part of a person’s life. Along with the study, games, and sports are also important. Hence, most schools conducts various games competitions and sports. Along with the mental development of every person, physical development is also which needs to be taken into consideration. Sports is an important part of a student’s life as well. So, what is the importance of sports and games?

Sports gives us a good exercise which makes us physically strong and increases our stamina and strength. Regular sports activities make us active and lead to good health. Playing Games makes us aware of our environment i.e. Makes us mentally awake and increases our concentration power. Various Games needs good strategies for better performance and teamwork, so it increases our thinking ability and teaches us the power of teamwork and to find a way out of difficult situations. Games and sports also need a lot of energy. It makes us energetic. Games and Sports needs a lot of cooperation between the players. Hence it increases cooperation with each other.

And at last, all of the games have their own rules and regulations which if not followed, leads to negative points. Hence, we can say that it teaches us the importance of following rules in life.

Question 11. What is the passage mainly about?

A. the importance of sports and games

B. the popularity of sports and games

C. why many people play sports

D. Games’ regulations

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Games and Sports are an important and essential part of a person’s life”.

Dịch: Trò chơi và thể thao là một quần quan trọng và thiết yếu của cuộc sống con người.

Question 12. What is the word “increase” in line 6 closest in meaning to?

A. rise     B. raise     C. decrease     D. reduce

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “Sports gives us a good exercise which makes us physically strong and increases our stamina and strength.”.

Dịch: Thể thao cho chúng ta bài tập tốt để giúp cơ thể khoẻ mạnh, và tăng cường sức bền và sức mạnh.

Question 13. What does the word “it” in line 10 refer to?

A. teamwork     B. way     C. strategies     D. games

Đáp án: D

Giải thích: Dựa vào câu: “Various Games needs good strategies for better performance and teamwork, so it increases our thinking ability and teaches us the power of teamwork and to find a way out of difficult situations.”.

Dịch: Nhiều trò chơi cần chiến thuật tốt cho thể hiện và tinh thần đồng đội tốt hơn, vì thế nó tăng kĩ năng tư duy và dạy chúng ta sức mạnh của làm việc nhóm, và tìm cách thoát khỏi các tình huống khó.

Question 14. Which sentence is NOT TRUE, according to the passage?

A. Games and Sports needs a lot of cooperation between the players.

B. Only physical development is important.

C. Regular sports activities make us active and lead to good health.

D. Games and sports increases our concentration power.

Đáp án: B

Giải thích: Dựa vào câu: “Along with the mental development of every person, physical development is also which needs to be taken into consideration.”.

Dịch: Vùng với phát triển trí tuệ, phát triển thể lực cũng cần được chú trọng.

Question 15. Should games rules and regulations be followed?

A. Yes, they should     B. No, they shouldn’t

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào câu: “And at last, all of the games have their own rules and regulations which if not followed, leads to negative points.”.

Dịch: Và cuối cùng, tất cả các trò chơi có luật riêng, mà nếu không tuân thủ, sẽ dẫn đến tác động tiêu cực.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1099

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống