Unit 13: The 22 SEA Games

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1. The SEA GAMES is a ____________ multi-sport event involving participants from the current 11 countries of Southeast Asia.

A. annual     B. biennial     C. triennial     D. quadrennial

Đáp án: B

Giải thích: biennial: hai năm một lần

Dịch: SEA GAMES là một sự kiện thể thao hai năm một lần với sự tham gia của các vận động viên từ 11 quốc gia hiện hữu ở khu vực Đông Nam Á.

Question 2. Excuse me, could you please show me the way ___________ My Dinh stadium?

A. to     B. in     C. at     D. from

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ the way to sw: đường đến đâu

Dịch: Xin lỗi, làm ơn chỉ cho tôi đường đến sân vận động Mỹ Đình.

Question 3. The Spirit of _________ 22nd SEA GAMES was solidarity, co-operation for pcace and development.

A. a     B. an     C. x     D. the

Đáp án: D

Giải thích: the + số thứ tự

Dịch: Tinh thần của SEA GAMES 22 là đoàn kết, hợp tác vì hoà bình và phát triển.

Question 4. The 2003 South East Asian Games ___________ by Vietnam.

A. hosted     B. was hosted     C. host     D. will be host

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc bị động thời quá khứ đơn

Dịch: Đại hội thể thao Đông Nam Á 2003 được chủ trì bởi Việt Nam.

Question 5. The more I know about her, ___________ I want to be friend with her.

A. more     B. the more     C. the most     D. most than

Đáp án: B

Giải thích: câu so sánh kép: the more + adj dài, the more +adj dài: càng…càng…

Dịch: Càng biết nhiều về cô ấy, tôi càng muốn làm bạn với cô ấy.

Question 6. In the 22nd SEA Games in 2003, _________ country won the competition with 340 medals, including 156 golds, 91 silvers and 93 bronzes?

A. where     B. which     C. why     D. how

Đáp án: B

Giải thích: which: cái nào

Dịch: Trong đại hội thể thao Đông Nam Á, nước nào thắng cuộc với 340 huy chương, trong đó có 156 huy chương vàng, 91 huy chương bạc và 93 huy chương đồng?

Question 7. Were I you, I __________ stay at home and watch TV.

A. was staying     B. stay     C. will stay     D. would stay

Đáp án: D

Giải thích: câu đảo ngữ điều kiện loại 2

Dịch: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ở nhà xem ti vi.

Question 8. On behalf ___________ the whole team, he went up the stairs and carried out the opening ceremony.

A. of     B. with     C. to     D. for

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ “on behalf of”: thay mặt

Dịch: Thay mặt toàn đội, anh ấy lên bục và tiến hành lễ khai mạc.

Question 9. Do you know how many countries __________ part in the sporting event?

A. take     B. make     C. have     D. do

Đáp án: A

Giải thích: cụm từ take part in: tham gia

Dịch: Bạn có biết có bao nhiêu nước tham gia sự kiện thể thao không?

Question 10. With the strong support of their countrymen, the Vietnamese athletes competed in ___________ spirits.

A. big     B. strong     C. high     D. lot

Đáp án: C

Giải thích: cụm từ in high spirits: với tinh thần cao

Dịch: Với sự cổ vũ mạnh mẽ của người dân trong nước, các vận động viên Việt Nam thi đấu với tinh thần cao.

Question 11. The more times I watch Nguyen Thi Thuy Hien compete in wushu competition, ____________________.

A. I admire her more

B. more than I admire her

C. the more I admire her

D. admirer her was I

Đáp án: C

Giải thích: câu so sánh kép: the more + adj dài, the more +adj dài: càng…càng…

Dịch: Càng xem nhiều trận thi đấu ủ-su của Nguyễn Thị Thuý Hiền, tôi càng ngưỡng mộ cô ấy nhiều hơn.

Question 12. She spends 8 hours a day ____________ table tennis.

A. practice     B. to practice     C. practiced     D. practicing

Đáp án: D

Giải thích: cấu trúc spend + thời gian + Ving: dành thời gian làm gì

Dịch: Cô ấy dành 8 giờ 1 ngày chơi bóng bàn.

Question 13. The logo of a legendary bird named “Lac bird” was inspired __________ a pattern in Ngoc Lu kettledrum.

A. by     B. of     C. to     D. with

Đáp án: A

Giải thích: be inspired by: được khơi cảm hứng bởi

Dịch: Biểu tượng loài chim theo truyền thuyết có tên chim lạc được lấy cảm hứng từ hoạ tiết trên trống đồng Ngọc Lũ.

Question 14. A ___________ buffalo is the 22nd South East Asian Games Mascot because Vietnam is an agricultural country.

A. bronze     B. golden     C. silver     D. yellish

Đáp án: B

Giải thích: golden buffalo: con trâu vàng

Dịch: Con trâu vàng là linh vật của đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 bởi Việt Nam là một nước nông nghiệp.

Question 15. The 22nd Southeast Asian Games were held ____________ Hanoi, Vietnam from 5th to 13th December, 2003.

A. on     B. at     C. in     D. off

Đáp án: C

Giải thích: in + địa danh

Dịch: SEA GAMES 22 được tổ chức ở Hà Nội, Việt Nam từ ngày 5 đến 13 tháng 12 năm 2003.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1155

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống