Bộ Đề Thi Tin Học Lớp 11 (Có Lời Giải)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Câu 1: Trong Turbo Pascal, tên là một dãy liên tiếp không quá … kí tự bao gồm chữ số, chữ cái hoặc dấu gạch dưới và bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

Em hãy điền vào dấu …

 A. 125

 B. 255

 C. 127

 D. 257

Câu 2: Chọn biểu diễn tên đúng trong các biểu diễn dưới đây:

 A. 1_Vidu

 B. Vidu_1

 C. Vidu 1

 D. Vidu#1

Câu 3: Giá trị nào dưới đây là hằng lôgic:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

 C. 1.5

 D. Tất cả đều sai

Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal?

 A. end

 B. sqrt

 C. sqr

 D. integer

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa CONST dùng để:

 A. Khai báo biến

 B. Khai báo tên chương trình

 C. Khai báo thư viện

 D. Khai báo hằng

Câu 6: Chương trình được viết bằng NNLT bậc cao thường gồm mấy phần:

 A. 1 phần

 B. 2 phần

 C. 3 phần

 D. 4 phần

Câu 7: Để khai báo biến A là kiểu nguyên, ta chọn cách khai báo:

 A. var A : boolean;

 B. var A : real;

 C. var A : word;

 D. var A : char;

Câu 8: Kiểu dữ liệu nào sau đây chiếm 4 byte bộ nhớ?

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: Để tính diện tích S của hình vuông có cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 10 đến 100, cách khai báo biến S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất .

 A. Var S : integer;

 B. Var S : word;

 C. Var S : longint;

 D. Var S : byte;

Câu 10: Biến X có thể nhận các giá trị là: true hoặc false và biến Y có thể nhận các giá trị là: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong các khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ nhất?

 A. Var X, Y: boolean;

 B. Var X, Y: real;

 C. Var X: boolean; Y: real;

 D. Var X: boolean; Y: byte;

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1) De Kiem Tra 15 Phut Tin Hoc 11 Hoc Ki 1 Lan 1 1 A011

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Câu 1: Khai báo nào sau đây là đúng về tên do người lập trình đặt?

 A. Là tên được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng

 B. Là tên được NNLT quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

 C. Là tên được NNLT dùng với ý nghĩa nhất định nào đó

 D. Là các hằng hay biến

Câu 2: Chọn biểu diễn tên sai trong các biểu diễn dưới đây:

 A. Baitap6

 B. Baitap_6

 C. _6Baitap

 D. 6Baitap

Câu 3: Giá trị nào dưới đây là hằng xâu:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

 C. 1.5

 D. Tất cả đều sai

Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào không phải là từ khóa trong Pascal?

 A. end

 B. begin

 C. sqrt

 D. program

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa PROGRAM dùng để:

 A. Khai báo biến

 B. Khai báo tên chương trình

 C. Khai báo thư viện

 D. Khai báo hằng

Câu 6: Chương trình được viết bằng NNLT bậc cao thường gồm:

 A. Phần thân

 B. Phần khai báo

 C. Tên chương trình và thư viện

 D. Phần khai báo và phần thân

Câu 7: Để khai báo biến a là kiểu nguyên, ta chọn cách khai báo:

 A. var a : boolean;

 B. var a : real;

 C. var a : byte;

 D. var a : char;

Câu 8: Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào ít tốn bộ nhớ nhất:

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: Biến X nhận 2 giá trị là Đúng hoặc Sai, khai báo nào sau đây là đúng:

 A. Var X : real;

 B. Var X : boolean;

 C. Var X : Integer;

 D. Var X : char;

Câu 10: Biến X có thể nhận các giá trị là: true hoặc false và biến Y có thể nhận các giá trị là: 5; 10; 15; 20; 50; 100. Khai báo nào trong các khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ nhất?

 A. Var X: boolean; Y: longint;

 B. Var X: boolean; Y: integer;

 C. Var X: boolean; Y: real;

 D. Var X: boolean; Y: byte;

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 2) De Kiem Tra 15 Phut Tin Hoc 11 Hoc Ki 1 Lan 1 2 A01

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Câu 1: Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn?

 A. Là tên được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng

 B. Là tên được NNLT dùng với ý nghĩa nhất định nào đó

 C. Là tên được NNLT quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

 D. Là các hằng hay biến

Câu 2: Chọn biểu diễn tên đúng trong các biểu diễn dưới đây:

 A. Vidu 1

 B. 1_Vidu

 C. Vidu_1

 D. #Vidu1

Câu 3: Giá trị nào dưới đây là hằng số học:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

 C. 1.5

 D. Tất cả đều sai

Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal?

 A. begin

 B. sqrt

 C. real

 D. sqr

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa VAR dùng để:

 A. Khai báo biến

 B. Khai báo tên chương trình

 C. Khai báo thư viện

 D. Khai báo hằng

Câu 6: Trong Pascal, phần khai báo có thể có các khai báo cho:

 A. Tên chương trình

 B. Thư viện

 C. Hằng, biến và chương trình con

 D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Để khai báo biến a là kiểu thực, ta chọn cách khai báo:

 A. var a : boolean;

 B. var a : real;

 C. var a : byte;

 D. var a : char;

Câu 8: Kiểu dữ liệu nào sau đây chiếm 2 byte bộ nhớ?

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: Biến X là điểm trung bình môn tin học, chọn khai báo đúng:

 A. Var X : real;

 B. Var X : boolean;

 C. Var X : Integer;

 D. Var X : char;

Câu 10: Biến X có thể nhận các giá trị: 5; 10; 15; 20 và biến Y có thể nhận các giá trị là: true hoặc false. Khai báo nào trong các khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ nhất?

 A. Var X: byte; Y: char;

 B. Var X: real; Y: boolean;

 C. Var X: byte; Y: real;

 D. Var X: byte; Y: boolean;

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 3) De Kiem Tra 15 Phut Tin Hoc 11 Hoc Ki 1 Lan 1 3 A01

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút Học kì 1

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Câu 1: Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng ?

 A. Là tên được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng

 B. Là tên được NNLT quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

 C. Là tên được NNLT dùng với ý nghĩa nhất định nào đó

 D. Là các hằng hay biến

Câu 2: Chọn biểu diễn tên sai trong các biểu diễn dưới đây:

 A. _Baitap1

 B. Baitap1

 C. Baitap_1

 D. Baitap#1

Câu 3: Giá trị nào dưới đây là hằng số học:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

 C. ’1.5’

 D. Tất cả đều sai

Câu 4: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào không phải là từ khóa trong Pascal?

 A. end

 B. begin

 C. sqr

 D. program

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa USES dùng để:

 A. Khai báo biến

 B. Khai báo thư viện

 C. Khai báo tên chương trình

 D. Khai báo hằng

Câu 6: Trong Pascal, cú pháp để khai báo tên chương trình là:

 A. Program <tên chương trình>.

 B. Program <tên chương trình>

 C. Program <tên chương trình>;

 D. Program <tên chương trình>,

Câu 7: Để khai báo biến a là kiểu lôgic, ta chọn cách khai báo:

 A. var a : boolean;

 B. var a : real;

 C. var a : byte;

 D. var a : char;

Câu 8: Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào cần bộ nhớ lớn nhất:

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: Biến X có thể nhận các giá trị từ ‘A’ đến ‘Z’, chọn khai báo đúng:

 A. Var X : real;

 B. Var X : Byte;

 C. Var X : Integer;

 D. Var X : char;

Câu 10: Biến X có thể nhận các giá trị: 5; 10; 15; 20 và biến Y có thể nhận các giá trị là: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong các khai báo sau đây là đúng và ít tốn dung lượng bộ nhớ nhất?

 A. Var X, Y: byte;

 B. Var X: byte; Y: real;

 C. Var X, Y: real;

 D. Var X: byte; Y: char;

Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 4) De Kiem Tra 15 Phut Tin Hoc 11 Hoc Ki 1 Lan 1 4 A01

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 936

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email