SBT Tiếng Anh 10 mới Tập 2

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Học Tốt Tiếng Anh Lớp 10 Unit 10: Ecotourism giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập tiếng anh, học tốt tiếng anh 10 tập trung vào việc sử dụng ngôn ngữ (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để phát triển bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết):

Unit 10: Pronunciation (trang 35)

1. (trang 35 SBT Tiếng Anh 10 mới) Find the word with a stress pattern that is different from the others. (Tìm từ có trọng âm khác với những từ còn lại)

Đáp án:

1. B 2. B 3. A
4. D 5. A 6. C

2. (trang 35 SBT Tiếng Anh 10 mới) Put a mark (‘) before the stressed syllables of the underlined words and read aloud. (Đặt một dấu (‘) trước những trọng âm của các từ được gạch chân và đọc lớn)

Đáp án:

1. ‘Ecotourists, ecological

2. Su’stainable, en’vironment

3. e’conomy

4. ‘Scuba-diving, ac’tivity

5. eco-‘friendly

Unit 10: Vocabulary and Grammar (trang 35)

1. (trang 35 SBT Tiếng Anh 10 mới) Complete the sentences with the words from the box. (Hoàn thành các câu với các từ trong hộp)

Đáp án:

1. eco-friendly 2. environmental 3. destination 4. eco tour 5. sustainable

2a. (trang 36 SBT Tiếng Anh 10 mới) Complete these sentences. Write one word in each gap. (Hoàn thành những câu sau. Viết một từ vào mỗi chỗ trống)

Đáp án:

1. reserve 2. ecological 3. national
4. development 5. relaxing 6. safari

3. (trang 36 SBT Tiếng Anh 10 mới) Join the beginnings and the ends to make complete sentences. (Kết nối sự bắt đầu và kết thúc để thực hiện các câu hoàn chỉnh.)

Đáp án:

1 – d 2 – c 3 – f 4 – h
5 – a 6 – g 7 – b

4. (trang 37 SBT Tiếng Anh 10 mới) Write conditional sentences Type 1 to tell a story about what will happen to Peter if he drinks too much beer. Use the cues provided as the consequences. (Viết các câu điều kiện Loại 1 để kể câu chuyện về chuyện sẽ xảy ra với Peter nếu anh ta uống bia quá nhiều. Sử dụng các dấu hiệu được cung cấp như là hậu quả)

Đáp án:

1. If Peter drinks too much beer, he’ll get drunk.

2. If he gets drunk, he’ll have a headache.

3. If he has a headache, he will not (can’t) go to work.

4. If he doesn’t go to work, he’ll make his boss angry.

5. If his boss gets angry, he’ll lose his job.

6. If he loses his job, he’ll have no money.

7. If he has no money, he’ll have no beer to drink.

5. (trang 37 SBT Tiếng Anh 10 mới) What would you do if these things happened to you? Complete the sentences, using conditional sentences Type 2. (Bạn sẽ làm gì nếu những điều này xảy ra với bạn? Hoàn thành câu, sử dụng câu điều kiện loại 2)

Đáp án:

1. I’d have a bia birthday party.

2. … my teacher would give me a low mark.

3. … I’d travel round the world.

4. … I’d take it to the police station.

5. … I’d see Big Ben.

6. … I’d help sick people.

7. … I’d go on a tour to Europe.

8. … I’d learn how to drive a car.

Unit 10: Reading (trang 37)

1. (trang 37 SBT Tiếng Anh 10 mới) Read the text and choose suitable words from the boxes below to fill the gaps. (Đọc văn bản và chọn các từ thích hợp từ các hộp dưới đây để lấp đầy khoảng trống)

1. C 2. D 3. A 4. B 5. C

Hướng dẫn dịch:

Ý tưởng về du lịch sinh thái đã trở nên phổ biến hơn vài năm nay. Nguồn gốc cơ bản của du lịch sinh thái xuất phát từ tôn trọng nơi bạn đến thăm.

Các công ty du lịch sinh thái cung cấp rất nhiều loại hình du lịch. Một số người hỗ trợ đưa du khách đến vùng nông thôn nơi họ ở trong những căn nhà đơn giản của người bản địa thay vì những khách sạn sang trọng. Ở đó họ có thể học về truyền thống địa phương hay học cách làm đồ thủ công truyền thống. Trong những chuyến đi khác, các du khách học về các loại cây và động vật trong vùng mà không mà hại đến chúng.

2. (trang 38 SBT Tiếng Anh 10 mới) Read the second part of the text about ecotourism and answer the questions. (Đọc phần thứ hai của văn bản về du lịch sinh thái và trả lời các câu hỏi)

1. Because a bus tour may contribute to air pollution.

2. A cruise ship releases harmful emissions and lots of waste into the environment

3. Ecotourists can choose hotels or companies that hire the local staff, or stay in the local people’s homes.

4. They can take part in activities or projects such as recycling used products or cleaning up the beach.

Hướng dẫn dịch:

Về việc di chuyển, du khách có thể thích đạp xe hoặc đi bộ hơn là các chuyên đi đi xe bus có thể gây ra ô nhiễm không khí. Họ thường tránh đi bằng tàu thủy, vì tàu thủy là một nguyên nhân lớn gây ra ô nhiễm nước và không khí, với những khí thải có hại được thải ra không khí và rác cả hành khách vứt xuống biển. Tàu thủy có thể gây hại cho rặng san hô và hệ sinh thái mà nó đi qua.

Thế còn về chỗ ở? Các khách du lịch sinh thái chọn các khách sạn và công ty du lịch mà thuê hầu hết người bản địa, như là một cách để đóng góp cho nền kinh tế của địa phương. Họ cũng làm lợi cho người dân địa phương bằng cách ở nhà họ và học về các truyền thống của địa phương.

Còn điều gì khác khiến các du khách trở thành khách du lịch sinh thái? Khách du lịch tham gia vào các hoạt động hoặc dự án để bảo vệ môi trường địa phương, như là tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc làm sạch bãi biển. Tóm lại, nếu họ khiến chuyến du lịch của mình thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội, họ đã là những khách du lịch sinh thái.

3. (trang 39 SBT Tiếng Anh 10 mới) Look for the words from the two sections of the reading text 1 and 2 which mean (Tìm các từ trong hai phần của văn bản đọc 1 và 2 có ý nghĩa là)

Đáp án:

1. luxurious 2. handicrafts 3. accommodation 4. emission(s) 5. dump(ed)

Unit 10: Speaking (trang 39)

1. (trang 39 SBT Tiếng Anh 10 mới) Peter is talking about next weekend. Use the information in the travel brochure to complete the conversation. Then practise it with a partner. (Peter đang nói về cuối tuần tới. Sử dụng thông tin trong tờ thông tin du lịch để hoàn thành cuộc trò chuyện. Sau đó thực hành nó với một người bạn)

Đáp án:

1. Tam Dao National Park

2. One or two days

3. I can visit the Bear Rescue Centre and Love Valley, walk through pine forests, climb a mountain, and visit Thien Vien True Lam Tay Thien.

4. VND 600,000

Hướng dẫn dịch:

– Bạn biết đấy, Nam, mình đang suy nghĩ về việc tham gia một chuyến du lich sinh thái đến một vườn quốc gia cuối tuần sau.

– Thật ư? Công viên nào vậy?

– Công viên quốc gia Tam Đảo, mình có một cuốn cẩm nang du lịch về nó ở đây.

– Ồ… vậy chuyến du lịch của bạn kéo dài bao lâu?

– Một hay hai ngày, nếu mình có đủ thời gian và tiền, mình sẽ chọn đi 2 ngày.

– Bạn có thể làm vì và xem gì ở đó trong 2 ngày?

– Mình có thể thăm trại cứu trợ gấu và thung lũng tình yêu, đi qua rừng thông, leo núi và thăm Thien Vien Truc Lam Tay Thien.

– Tuyệt vời. Nếu mình là bạn, mình sẽ đi chuyến đi đó. Nó tốn bao nhiêu tiền?

– 600,000 cho người lớn. Nó rất đáng tiền, phải không?

2. (trang 40 SBT Tiếng Anh 10 mới) Work in pairs. Use the information below to make a similar conversation. (Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin dưới đây để thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự)

Gợi ý:

– I’m thinking about going on a eco tour next month.

– That’s great! Where are you going to go?

– Ninh Binh – Cuc Phuong National Park. You can have a look on the brochure about this park here.

– Oh, these tours sound wonderful. So which tour do you choose?

– It depends; I hope I can save enough money to afford the 3-day tour.

– What will you do and see when staying there?

– I can visit Tam Coc, take a boat through the caves, visit ancient capital of Hoa Lu, cycle to Kenh Ga Village, take a bus to Cuc Phuong national park. After that, I can visit the cave of Prehistoric Man and Primate Rescue center.

– Wow, it seems really exciting. How much does it cost?

– 900,000 for adults. It’s worth the money, isn’t it?

Unit 10: Writing (trang 41)

1. (trang 41 SBT Tiếng Anh 10 mới) Use the information in the travel brochure for Tam Dao National Park on page 39 to complete the following article about the tour. (Sử dụng thông tin trong tài liệu du lịch cho Vườn Quốc gia Tam Đảo ở trang 39 để hoàn thành bài viết sau đây về chuyến đi)

Đáp án:

Tam Dao National Park is about 85 km north-west of Ha Noi. It is a promising centre for forest ecological research on rare flora and fauna.

The one-day tour does not cost too much: only VND 350,000 for an adult. During this one-day trip, you can visit the Bear Rescue Centre and Silver Waterfall and walkthrough pine forests. If you choose this tour, you’ll leave Ha Noi at 6 a.m. and leave the park at 5 p.m. on the same day.

The two-day tour costs VND 600,000 for an adult. During this two-day trip, you can visit the Bear Rescue Centre and Love Valley and walk through pine forests on the first day. On the second day, you can climb Tam Dao Mountain, hike Bamboo Forests, and visit Thien Vien True Lam Tay Thien. If you choose this tour, you’ll leave Ha Noi at 6 a.m. and leave the park at 6 p.m. on the next day.

You should book now to get a discount and enjoy your trip!

2. (trang 41 SBT Tiếng Anh 10 mới) Write an article to introduce a tour to Ninh Binh – Cuc Phuong National Park. Follow this plan: (Viết một bài báo giới thiệu một tour du lịch đến Ninh Bình – Vườn Quốc gia Cúc Phương. Theo kế hoạch này:)

Đáp án:

Ninh Binh – Cuc Phuong National Park: 120 km south-west of Ha Noi, the country’s largest nature reserve

The 2-day tour:

– VND 650,000 for adults, VND 350,000 for children

– visit Tam Coc, take a boat through the caves, cycle to ancient capital of Hoa Lu, take a bus to Cuc Phuong National Park, visit cave of prehistoric man and primate rescue center.

– leave Ha Noi at 6 a.m. and leave the park at 5 p.m. on the next day

The three-day tour: – VND 900,000 for adults, VND 450,000 for children

– visit Tam Coc, cycle to the ancient capital of Hoa Lu, cycle to Kenh Ga Village, take a bus to Cuc Phuong National Park, visit the cave of prehistoric man and Primate Rescue Center.

– leave Ha Noi at 6 a.m. and leave the park at 5 p.m. on the third day

Book early to get a discount

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1008

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống