Chương 7: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

HĐ1 trang 31 Toán 10 Tập 2:n
0

và điểm A. Tìm tập hợp những điểm M sao cho 
A


M


vuông góc vớin

Lời giải:

Ta có:
A


M

n

nên đường thẳng AM vuông góc với giá của vectơn

.

Vậy tập hợp các điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán là đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với giá của vectơn

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

HĐ2 trang 31 Toán 10 Tập 2:n

(

a

;

 

b

)

. Chứng minh rằng điểm M(x; y) thuộc ∆ khi và chỉ khi 

a(x – x0) + b(y – y0) = 0.  (1)

Lời giải:

Ta có:
A


M


=x


x


0;


y


y


0
.

Vì điểm M(x; y) thuộc ∆ ⇔ n

A


M


n

.A


M


=

0

⇔ a.(x – x0) + b(y – y0) = 0. 

Vậy điểm M(x; y) thuộc ∆ khi và chỉ khi a(x – x0) + b(y – y0) = 0.

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

Luyện tập 1 trang 32 Toán 10 Tập 2:

Lời giải:

Ta có:
B


C


=6

2


;


1

3=4


;

2.

Gọi đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC là đường thẳng ∆, do đó ∆ ⊥ BC. 

Suy ra đường thẳng ∆ đi qua điểm A(– 1; 5) và nhận vectơ
B


C


làm vectơ pháp tuyến.

Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng ∆ là 4(x + 1) – 2(y – 5) = 0 hay 2x – y + 7 = 0. 

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

Luyện tập 2 trang 32 Toán 10 Tập 2:

Lời giải:

Ta có: y = 3x + 4 ⇔ 3x – y + 4 = 0. 

Do đó đường thẳng ∆ có phương trình tổng quát: 3x – y + 4 = 0. 

Vậy một vectơ pháp tuyến của ∆ làn3


;

1Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

HĐ3 trang 32 Toán 10 Tập 2:v

và đi qua A thì nó di chuyển trên đường nào?  

Lời giải:

Quan sát Hình 7.2a ta thấy giá của vectơ song song với đường thẳng ∆2 nên vật thể chuyển động với vận tốc bằng v

và đi qua A thì nó di chuyển trên đường ∆2

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

Luyện tập 3 trang 33 Toán 10 Tập 2:

Lời giải:

Đường thẳng ∆: 2x – y + 1 = 0 có một vectơ pháp tuyến làn2


;

1Do đó một vectơ chỉ phương của ∆ làu1


;


2Ngoài ra ta có thể chọn một vectơ chỉ phương khác của ∆ làv


1


;

2Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

HĐ4 trang 33 Toán 10 Tập 2:v3


;


4a) Hỏi vật thể chuyển động trên đường thẳng nào (chỉ ra điểm đi qua và vectơ chỉ phương của đường thẳng đó)?

b) Chứng minh rằng, tại thời điểm t (t > 0) tính từ khi khởi hành, vật thể ở vị trí có tọa độ là (2 + 3t; 1 + 4t). 

Lời giải:

a) Vật thể chuyển động trên đường thẳng đi qua điểm A(2; 1) và nhận vectơ vận tốcv3


;


4làm vectơ chỉ phương. 

b) Gọi M(2 + 3t; 1 + 4t). 

Có:
A


M


=2


+


3


t

2


;


1


+


4


t

1=3


t


;


4


t=

t3


;


4=

t


v

Do đó vectơ 
A


M


và vectơ v

là hai vectơ cùng phương hay AM song song hoặc trùng với giá củav

.

Khi đó điểm M thuộc đường thẳng chuyển động của vật thể, tức là đường thẳng đi qua điểm A và nhận vectơ vận tốcv

làm vectơ chỉ phương.

Vậy tại thời điểm t (t > 0) tính từ khi khởi hành, vật thể ở vị trí có tọa độ là (2 + 3t; 1 + 4t). 

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

Luyện tập 4 trang 33 Toán 10 Tập 2:

Lời giải:

Đường thẳng d: 3x – 4y – 1 = 0 nhận 
n


d
3


;

4làm vectơ pháp tuyến nên đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là
u


d
4


;


3Đường thẳng ∆ song song với đường thẳng d nên đường thẳng ∆ có một vectơ chỉ phương là
u


Δ


=u


d


=4


;


3Đường thẳng ∆ đi qua điểm M(– 1; 2) và có vectơ chỉ phương là 
u


Δ
3


;


4nên phương trình tham số của ∆ là


x


=

1


+


3


t


y


=


2


+


4


t

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

Luyện tập 5 trang 33 Toán 10 Tập 2:

Lời giải:

Ta có:
A


B


=
x


2x


1;y


2y


1
Đường thẳng AB đi qua điểm A(x1; y1) và có vectơ chỉ phương
A


B


, do đó có phương trình tham số là


x


=x


1+

x


2x


1

t


y


=y


1+

y


2y


1

t

Gọi vectơ n

là vectơ vuông góc với
A


B


. Khi đó vectơn

có tọa độ làn

=

y


2y


1

;x


2x


1
 

=
y


1y


2;x


2x


1
Đường thẳng AB đi qua điểm A(x1; y1) và có vectơ pháp tuyếnn

, do đó có phương trình tổng quát là: (y1 – y2)(x – x1) + (x2 – x1)(y – y1) = 0 hay (y1 – y2)x + (x2 – x1)y + x1y2 – x2y1 = 0. 

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

Vận dụng trang 34 Toán 10 Tập 2:

Nước đóng băng ở 0 °C, 32 °F; 

Nước sôi ở 100 °C, 212 °F. 

Trong quy đổi đó, nếu a °C tương ứng với b °F thì trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm M(a; b) thuộc đường thẳng đi qua A(0; 32) và B(100; 212). 

Hỏi 0 °F, 100 °F tương ứng với bao nhiêu độ C?

Lời giải:

Ta lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(0; 32) và B(100; 212). 

Ta có:
A


B


=100

0


;


212

32=100


;


180.

Chọn u

=


1


20
A


B


=5


;

9là một vectơ chỉ phương của AB thì đường thẳng AB có một vectơ pháp tuyến làn9


;

5Do đó phương trình tổng quát của đường thẳng AB là 

9(x – 0) – 5(y – 32) = 0 hay 9x – 5y + 160 = 0. 

Để tìm 0 °F, 100 °F tương ứng với bao nhiêu độ C nghĩa là ta tìm hoành độ của các điểm thuộc đường thẳng AB có tung độ lần lượt là 0 và 100. 

Tại 0 °F, nghĩa là y = 0 thì 9x – 5 . 0 + 160 = 0 ⇔ 9x = – 160 ⇔ x =

160


9


.

Tại 100 °F, nghĩa là y = 100 thì 9x – 5 . 100 + 160 = 0 ⇔ 9x = 340 ⇔ x =340


9


Vậy 0 °F tương ứng với

160


9


°C và 100 °F tương ứng với340


9


°C. 

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

Bài 7.1 trang 34 Toán 10 Tập 2:n

=2


;

1,
v

=3


;

2,A1


;

3,B


2


;

1a) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng ∆1 đi qua A và có vectơ pháp tuyếnn

b) Lập phương trình tham số của đường thẳng ∆2 đi qua B và có vectơ chỉ phươngv

c) Lập phương trình tham số của đường thẳng AB. 

Lời giải:

a) Đường thẳng ∆1 đi qua A(1; 3) và có vectơ pháp tuyếnn

=2


;


1, do đó phương trình tổng quát của ∆1 là: 2(x – 1) + 1(y – 3) = 0 hay 2x + y – 5 = 0. 

b) Đường thẳng ∆2 đi qua B(– 2; 1) và có vectơ chỉ phươngv

=3


;


  


2, do đó phương trình tham số của ∆2


x


=

2


+


3


t


y


=


1


+


2


t

c) Đường thẳng AB đi qua điểm A(1; 3) và nhận
A


B


=


2

1


;


1

3=


3


;

2làm vectơ chỉ phương nên phương trình tham số của đường thẳng AB là


x


=


1

3


t


y


=


3

2


t

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

Bài 7.2 trang 34 Toán 10 Tập 2: Lập phương trình đường thẳng tổng quát của các trục tọa độ. 

Lời giải:

Các vectơ đơn vị của trục Ox và Oy lần lượt lài1


;


  


0

j0


;


  


1. Mỗi vectơ đơn vị chính là 1 vectơ chỉ phương của mỗi trục.

Hai trục tọa độ vuông góc với nhau nên vectơj0


;


  


1chỉ phương của trục này là vectơ pháp tuyến của trục kia. 

Trục Ox đi qua điểm gốc tọa độ O(0; 0) và nhận vectơ làm vectơ pháp tuyến nên phương trình tổng quát của Ox là: 0(x – 0) + 1(y – 0) = 0 hay y = 0. 

Trục Oy đi qua điểm gốc tọa độ O(0; 0) và nhận vectơi1


;


  


0làm vectơ pháp tuyến nên phương trình tổng quát của Oy là: 1(x – 0) + 0(y – 0) = 0 hay x = 0. 

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

Bài 7.3 trang 34 Toán 10 Tập 2:


x


=


1


+


2


t


y


=


3


+


5


t

và ∆2: 2x + 3y – 5 = 0. 

a) Lập phương trình tổng quát của ∆1

b) lập phương trình tham số của ∆2

Lời giải:

a) Đường thẳng ∆1 có phương trình tham số là


x


=


1


+


2


t


y


=


3


+


5


t

, do đó đường thẳng ∆­1 đi qua điểm A(1; 3) và có một vectơ chỉ phương là 
u


1


=2


;


5Suy ra một vectơ pháp tuyến của đường thẳng ∆1
n


1


=5


;
2Do đó phương trình tổng quát của đường thẳng ∆1 là 5(x – 1) – 2(y – 3) = 0 hay 5x – 2y + 1 = 0. 

b) Đường thẳng ∆2 có phương trình tổng quát là 2x + 3y – 5 = 0 nên ∆2 có một vectơ pháp tuyến là
n


2


=2


;


  


3Suy ra một vectơ chỉ phương của đường thẳng ∆2
u


2


=3


;
2Ta lấy điểm B(1; 1) thuộc ∆2 (do 2 . 1 + 3 . 1 – 5 = 0). 

Khi đó đường thẳng ∆2 đi qua điểm B(1; 1) và nhận 
u


2


=3


;
2làm vectơ chỉ phương nên phương trình tham số của ∆2


x


=


1


+


3


t


y


=


1

2


t

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

Bài 7.4 trang 34 Toán 10 Tập 2: Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác ABC có A(1; 2), B(3; 0) và C(– 2; – 1). 

a) Lập phương trình đường cao kẻ từ A. 

b) Lập phương trình đường trung tuyến kẻ từ B. 

Lời giải:

a) Ta có:
B


C


=


2

3


;

1

0=


5


;

1.

Gọi đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC là đường thẳng ∆, do đó ∆ ⊥ BC. 

Suy ra đường thẳng ∆ đi qua điểm A(1; 2) và nhận vectơ 
B


C


làm vectơ pháp tuyến.

Vậy phương trình đường thẳng ∆ là – 5(x – 1) – 1(y – 2) = 0 hay 5x + y – 7 = 0. 

b) Gọi M là trung điểm của AC, khi đó tọa độ của điểm M là x


M=

x


A+x


C
2=
1


+2

2=12
y


M=

y


A+y


C
2=
2


+1

2=1


2


Hay M
1


2;1


2
Đường trung tuyến kẻ từ B chính là đường thẳng BM. 

Ta có:
B


M


=1


2


3


;1


2


0=7


2;1


2
Chọnu

=

2B


M


=


7


;


  


1Đường trung tuyến BM đi qua B(3; 0) và có một vectơ chỉ phươngu

=


7


;


  


1, do đó phương trình tham số của đường thẳng BM là 


x


=


3

7


t


y


=


t

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

Bài 7.5 trang 34 Toán 10 Tập 2: (Phương trình đoạn chắn của đường thẳng) 

Chứng minh rằng, đường thẳng đi qua hai điểm A(a; 0), B(0; b) với ab ≠ 0 (H.7.3) có phương trình làx


a


+


y


b


=

1

Lời giải:

Ta có:
A


B


=0

a


;


b

0=


a


;

bSuy ra đường thẳng AB có một vectơ chỉ phương là 
A


B


=


a


;


bnên nó có một vectơ pháp tuyến làn

=b


;

aDo đó phương trình tổng quát của đường thẳng AB đi qua điểm A và nhận n

làm vectơ pháp tuyến là: b(x – a) + a(y – 0) = 0 hay bx + ay – ab = 0   (1). 

Do ab ≠ 0 nên ta chia cả hai vế của (1) cho ab, ta được: 
b


x
a


b+a


y
a


ba


b
a


b=


0a


bx


a


+


y


b
1

=

0

x


a


+


y


b


=

1

Vậy đường thẳng đi qua hai điểm A(a; 0), B(0; b) với ab ≠ 0 có phương trình làx


a


+


y


b


=

1

.

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

Bài 7.6 trang 34 Toán 10 Tập 2: Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ 21,2° Bắc, kinh độ 105,8° Đông, sân bay Đà Nẵng có vĩ độ 16,1° Bắc, kinh độ 108,2° Đông. Một máy bay, bay từ sân bay Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm t giờ, tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí đó có vĩ độ x° Bắc, kinh độ y° Đông được tính theo công thức

 


x


=


21,2


153


40t


y


=


105,8


+9


5t

a) Hỏi chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất mấy giờ?

b) Tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh, máy bay đã bay qua vĩ tuyến 17 (17° Bắc) chưa? 

Lời giải:

a) Tại sân bay Nội Bài, máy bay bắt đầu bay ứng với thời gian t = 0. 

Tọa độ của sân bay Đà Nẵng thỏa mãn hệ


x


=


21,2


153


40t


y


=


105,8


+9


5t

Do đó, thời gian máy bay bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng là nghiệm t của hệ


16,1


=


21,2


153


40t


         1108,2


=


105,8


+9


5t


       2


.

Từ (1) suy ra t =4


3


Từ (2) suy ra t =4


3


Do đó t =4


3


là nghiệm của hệ trên. 

Vậy chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất4


3


giờ. 

b) Tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh, nghĩa là t = 1, thay vào hệ 


x


=


21,2


153


40t


y


=


105,8


+9


5t

ta được:


x


=


21,2


153


40.1


y


=


105,8


+9


5.1x


=


17,375


y


=


107,6

Do đó tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh, máy bay đang ở vị trí có 17,375° Bắc và có kinh độ 107,6° Đông. 

Vậy tại thời điểm 1 giờ kể từ lúc cất cánh, máy bay đã bay qua vĩ tuyến 17 (17° Bắc).

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 19: Phương trình đường thẳng hay, chi tiết khác:

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1124

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống