Chương 10: Một số hình khối trong thực tiễn

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7 – Kết Nối Tri Thức: tại đây

HĐ1 trang 94 Toán 7 Tập 2:

Lời giải:

Các hình này đều có mặt bên là các hình chữ nhật, các cạnh bên song song và bằng nhau, hai mặt đáy song song với nhau.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

HĐ2 trang 95 Toán 7 Tập 2:

Lời giải:

Trong hình lăng trụ đứng tam giác Hình 10.20 ta có:

– Hai mặt đáy MNP và M’N’P’ song song với nhau.

– Các mặt bên M’N’NM, M’P’PM, P’N’NP là các hình chữ nhật.

– Các cạnh bên N’N, M’M, P’P song song và bằng nhau.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

Thực hành trang 95 Toán 7 Tập 2:

Bước 1. Vẽ hình khai triển theo mẫu và cắt theo viền (H.10.22).

Bước 2. Gấp theo nét màu cam. Ta được hình lăng trụ (H.10.23).

Lời giải:

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

HĐ3 trang 96 Toán 7 Tập 2:

Lời giải:

Hình (1) là hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh lần lượt là a và h nên hình (1) là mặt AA’C’C.

Hình (2) là hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh lần lượt là b và h nên hình (2) là mặt BB’C’C.

Hình (3) là hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh lần lượt là c và h nên hình (3) là mặt AA’B’B.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

HĐ4 trang 96 Toán 7 Tập 2:

Lời giải:

Diện tích hình (1) là ah, diện tích hình (2) là bh, diện tích hình (3) là ch.

Tổng diện tích các hình (1), (2), (3) là ah + bh + ch = (a + b + c)h.

Hình lăng trụ đứng trên có chu vi đáy bằng a + b + c, chiều cao là h nên tổng diện tích các hình (1), (2), (3) bằng tích của chu vi đáy với chiều cao.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

Luyện tập 1 trang 97 Toán 7 Tập 2:

Lời giải:

Diện tích vải để làm hai mái và trải đáy của lều là:

(2 + 2 + 2) . 5 = 30 (m2).

Vậy diện tích vải cần dùng để làm hai mái và trải đáy của lều là 30 m2.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

Vận dụng trang 97 Toán 7 Tập 2:


Lời giải:

Diện tích sơn của khúc gỗ là: (15.3 + 30) . 60 = 4 500 (cm2).

Đổi 4 500 cm2 = 0,45 m2.

Sơn xung quanh khúc gỗ hết: 0,45 . 20 000 = 9 000 (đồng).

Vậy cần 9 000 đồng để sơn xung quanh khúc gỗ trên.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

Luyện tập 2 trang 98 Toán 7 Tập 2:

Lời giải:

Diện tích đáy của khay là:1


2


. (30 + 40) . 15 = 525 (cm2).

Thể tích của khay là: 525 . 20 = 10 500 (cm3).

Vậy thể tích của khay là 10 500 cm3.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

Thử thách nhỏ trang 98 Toán 7 Tập 2:

Lời giải:

Thể tích của hình hộp chữ nhật là: 25 . 10 . 2 = 500 m3.

Diện tích đáy của hình lăng trụ đứng tam giác là:1


2


. 4 . 7 = 14 m2

Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác là: 14 . 10 = 140 m3.

Dung tích của bể bơi là: 500 + 140 = 640 m3.

Vậy dung tích của bể bơi là 640 m3.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

Bài 10.11 trang 98 Toán 7 Tập 2: Quan sát và gọi tên các mặt đáy, mặt bên, cạnh đáy, cạnh bên của hình lăng trụ đứng tam giác ở Hình 10.31.

Lời giải:

Các mặt đáy của hình lăng trụ tam giác trên là: ABC, MNP.

Các mặt bên của hình lăng trụ tam giác trên là: ABNM, ACPM, BCPN.

Các cạnh đáy của hình lăng trụ tam giác trên là: AB, AC, BC, MN, NP, PM.

Các cạnh bên của hình lăng trụ tam giác trên là: AM, BN, CP.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

Bài 10.12 trang 99 Toán 7 Tập 2: Quan sát Hình 10.32 và cho biết, cạnh nào trong các cạnh (1), (2), (3) ghép với cạnh AB để có được hình lăng trụ đứng?

Lời giải:

Ta thấy rằng trong ba cạnh (1), (2), (3) thì cạnh (1) có độ dài bằng với cạnh AB nên cạnh (1) ghép với cạnh AB để có hình lăng trụ đứng.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

Bài 10.13 trang 99 Toán 7 Tập 2: Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng trong Hình 10.33.

Lời giải:

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng trên là: (6 + 8 + 10) . 15 = 360 (cm2).

Diện tích đáy của hình lăng trụ đứng trên là:1


2


. 6 . 8 = 24 (cm2).

Thể tích của hình lăng trụ đứng trên là: 24 . 15 = 360 (cm3).

Vậy diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng trên là 360 cm2, thể tích của hình lăng trụ đó là 360 cm3.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

Bài 10.14 trang 99 Toán 7 Tập 2: Thùng một chiếc máy nông nghiệp có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác như Hình 10.34. Đáy của hình lăng trụ đứng này (mặt bên của thùng hàng) là một hình thang vuông có độ dài đáy lớn 3 m, đáy nhỏ 1,5 m. Hỏi thùng có dung tích bao nhiêu mét khối?

Lời giải:

Diện tích đáy của thùng là:1


2


. (1,5 + 3) . 1,5 = 3,375 (m2).

Dung tích của thùng là: 3,375 . 2 = 6,75 (m3).

Vậy dung tích của thùng là 6,75 m3.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

Bài 10.15 trang 99 Toán 7 Tập 2: Một hình gồm hai hình lăng trụ đứng ghép lại với các kích thước ở Hình 10.35. Tính thể tích của lăng trụ.

Lời giải:

Thể tích của hình lăng trụ tứ giác là: 10 . 8 . 5 = 400 (cm3).

Diện tích đáy của hình lăng trụ tam giác là:1


2


. 3 . 10 = 15 (cm2).

Thể tích của hình lăng trụ tam giác là: 15 . 8 = 120 (cm3).

Tổng thể tích của lăng trụ là: 400 + 120 = 520 (cm3).

Vậy tổng thể tích của lăng trụ là 520 cm3.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

Bài 10.16 trang 99 Toán 7 Tập 2: Một hộp đựng khẩu trang y tế được làm bằng bìa cứng có dạng một hình hộp chữ nhật, kích thước như Hình 10.36.

a) Hãy tính thể tích của hộp.

b) Tính diện tích bìa cứng dùng để làm hộp (bỏ qua mép dán).

Lời giải:

a) Thể tích của hộp là: 8 . 20 . 10 = 1 600 (cm3).

Vậy thể tích của hộp là 1 600 cm3.

b) Diện tích xung quanh của hộp là: 2 . (20 + 10) . 8 = 480 (cm2).

Diện tích hai đáy của hộp là: 2 . 20 . 10 = 400 (cm2).

Diện tích bìa cứng dùng để làm hộp bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy của hộp.

Do đó diện tích bìa cứng dùng để làm hộp là: 480 + 400 = 880 (cm2).

Vậy diện tích bìa cứng dùng để làm hộp là 880 cm2.

Lời giải bài tập Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác hay, chi tiết khác:

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1001

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống