Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về chức năng của kiểu bản ghi là phù hợp nhất?

A. Để mô tả đối tượng chứa nhiều loại thông tin khác nhau

B. Để mô tả nhiều dữ liệu

C. Để mô tả dữ liệu gồm cả số và xâu kí tự

D. Để tạo mảng nhiều chiều

Trả lời: Kiểu dữ liệu bản ghi dùng để mô tả hay lưu trữ các đối tượng có cùng một số thuộc tính (thông tin), mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Đáp án: A

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về bản ghi là không phù hợp?

A. Bản ghi là dữ liệu có cấu trúc

B. Bản ghi thường có nhiều trường dữ liệu

C. Trường dữ liệu của bản ghi có thể là một kiểu bản ghi khác

D. Bản ghi thường được dùng để thay thế mảng

Trả lời: Kiểu dữ liệu bản ghi dùng để mô tả hay lưu trữ các đối tượng có cùng một số thuộc tính cần quản lý mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.  Đối với kiểu mảng thì dùng để mô tả các đối tượng có cùng thuộc tính nhưng kiểu dữ liệu giống nhau. Vì vậy không thể dùng bản ghi để thay thế mảng.

Đáp án: D  

Câu 3: Cho biến bản ghi sinh_vien gồm các trường ho_ten, ngay_sinh. Biểu thức nào truy cập đến trường ho_ten  của bản ghi này?

A. ho_ten;

B. sinh_vien →→ ho_ten;

C. sinh_vien.(ho_ten,ngay_sinh);

D. sinh_vien.ho_ten;

Trả lời:  Cấu trúc tham chiếu đến một trường trong bản ghi là:

< Tên biến kiểu bản ghi>.< tên trường>;

Đáp án: D

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về kiểu bản ghi?

A. Kiểu bản ghi là một kiểu dữ liệu có cấu trúc

B. Mỗi bản ghi mô tả một đối tượng, mỗi bản ghi có thể gồm một số thành phần gọi là trường, mỗi trường mô tả một thuộc tính của đối tượng. Giống như kiểu mảng, các thành phần tạo thành một bản ghi phải thuộc cùng một kiểu dữ liệu.

C. Có thể so sánh các bản ghi bất kì với nhau bằng các quan hệ <, >, =, <>

D. Trên các biến bản ghi, ta có thể sử dụng các phép toán số học +,  – , *, /

Trả lời: Kiểu bản ghi là một kiểu dữ liệu có cấu trúc. Mỗi bản ghi mô tả một đối tượng, mỗi bản ghi có thể gồm một số thành phần gọi là trường, mỗi trường mô tả một thuộc tính của đối tượng. Giống như kiểu mảng, các trường tạo thành một bản ghi có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Đáp án: A

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về kiểu bản ghi?

A. Có thể so sánh các bản ghi bất kì với nhau bằng các quan hệ <, >, =, <>

B. Kiểu bản ghi là một kiểu dữ liệu có cấu trúc

C. Với A. B là hai biến bản ghi thì ta chỉ có thể dùng lệnh gán A := B trong trường hợp A và  B là cùng kiểu

D. Kiểu bản ghi cho chúng ta một phương thức xây dựng các kiểu dữ liệu mới một cách linh hoạt và phong phú. Kiểu bản ghi thường được dùng để mô tả các đối tượng trong các bài toán quản lí

Trả lời: Không thể so sánh các bản ghi bất kì với nhau bằng các quan hệ <, >, =, <>, vì các phép toán quan hệ dùng trong các biểu thức quan hệ.

Đáp án: A

Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, có thể gán giá trị cho bản ghi bằng cách?

A. Gán giá trị cho từng trường;

B. Gán giá trị cho bảng ghi;

C. Nhập giá trị từ bàn phím;

D. Cả 3 cách trên;

Trả lời:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, có thể gán giá trị cho bản ghi bằng cách:

+ Gán giá trị cho từng trường: có thể thực hiện bằng lệnh gán hoặc nhập từ bàn phím

+ Dùng lệnh trực tiếp: nếu A. B là hai bản ghi cùng kiểu, ta có thể gán giá trị của B cho A bằng câu lệnh A:= B;

Đáp án: D

Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để khai báo kiểu bản ghi để xử lý danh sách cán bộ của một cơ quan, khai báo kiểu bản ghi nào trong các khai báo sau là đúng? ( Bản ghi có cấu trúc gồm 5 trường: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, mức lương, phụ cấp )

A. Type CanBo = Record

HoTen : String[30] ;

Namsinh : Integer;

Diachi : String[100] ;

MucLuong : Real ;

PhuCap : Real ;

End;           

B. Type CanBo : Record

HoTen : String[30] ;

Namsinh : Integer;

Diachi : String[100] ;

MucLuong : Real ;

PhuCap : Real ;

End;

C. Type CanBo : Record

HoTen : String[30] ;

Namsinh : Integer;

Diachi : String[100] ;

MucLuong : Real ;

PhuCap : Real ;

  1. Type CanBo : Record

HoTen : String[30] ;

Namsinh : Integer;

Diachi : String[100] ;

MucLuong : Real ;

PhuCap : Real ;

End.

Trả lời: Cấu trúc khai báo kiểu bản ghi:

Type <tên kiểu bản ghi> = record

          <tên trường 1> : < kiểu trường 1>;

          …

          <tên trường k> : < kiểu trường k>;

End;

Đáp án:A

Câu 8: Để truy cập vào từng trường của bản ghi ta viết?

A. <tên biến bản ghi> . <giá trị của trường> ;

B. <tên kiểu bản ghi> . <tên trường> ;

C. <tên biến bản ghi> . <tên trường> ;

D. <tên kiểu bản ghi> . <giá trị của trường> ;

Trả lời: Cấu trúc truy cập từng trường của bản ghi là: <tên biến bản ghi> . <tên trường> ;         

Đáp án: C

Câu 9: Câu lệnh nào trong các câu lệnh sau không dùng để gán giá trị cho trường của bản ghi A? (với bản ghi A có 3 trường là Ten, Lop, Diem)

A. A.Ten := ‘Nguyen Van A’ ;

B. A.Lop := ‘11A7’ ;

C. Readln(A.Diem) ;

D. S := A.Diem ;            

Trả lời:

Để gán giá trị cho trường có thể thực hiện bằng lệnh gán giá trị cụ thể hoặc nhập từ bàn phím (readln).

Đáp án: D

Câu 10: Trong kiểu dữ liệu bản ghi, mỗi bản ghi thường được dùng để?

A. Mô tả hay lưu trữ thông tin về nhiều đối tượng cần quản lý ;

B. Mô tả hay lưu trữ thông tin về một thuộc tính cần quản lý ;   

C. Mô tả hay lưu trữ thông tin về một đối tượng cần quản lý ;

D. Mô tả hay lưu trữ thông tin về nhiều thuộc tính cần quản lý ;

Trả lời: Trong kiểu dữ liệu bản ghi, mỗi bản ghi thường dùng để mô tả hay lưu trữ các đối tượng có cùng một số thuộc tính cần quản lý mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

Đáp án: B

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1123

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email