Đề kiểm tra Toán 5 Cuối kì 1

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số “năm mươi mốt phẩy không trăm linh chín” viết là:

A. 51,09      B. 51,9        C. 51,009      D. 51,90

b) Trong các số: 8,71 ; 8,17 ; 8,07 ; 8,1 số bé nhất là:

A. 8,71      B. 8,17      C. 8,07       D. 8,1

c) 4ha 167m2 = …ha

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4,167      B. 4,0167      C. 4,00167        D. 41,67

d) Diện tích tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông 4,5m và 3,8m là:

A. 8,55m2      B. 17,1m2       C. 34,2m2      D. 16,6m2

Bài 2. Tính giá trị biểu thức:

a) 20 : 16 + 9,36

b) 31,8 x 2,5 – 42,9

Bài 3. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 20,5 + 17,9…17,9 + 20,5

b) 4,06 x 1,2……4,06 x 1,23

c) 50,7 – 24,8….50,7 – 42,8

d) 8,4 : 2,5…..6,8 : 2,5

Bài 4. Một ô tô đi quãng đường AB hết 5 giờ. Hai giờ đầu mỗi giờ đi được 45,8km, 3 giờ sau mỗi giờ đi được 50,5km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

8,23 + 9,38+ 10,53 +11,68 +12,83 +13,98

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 8 Giai Cuoi Ki 1 Cau 1

Bài 2.

a) 20 : 16 + 9,36 = 1,25 + 9,36

               = 10,61

b) 31,8 x 2,5 – 42,9 = 79,5 – 42,9

               = 36,6

Bài 3.

a) =      b) <        c) >        d) >

Bài 4.

Quãng đường 2 giờ đầu ô tô đi được là:

      45,8 x 2 = 91,6 (km)

Quãng đường 3 giờ sau ô tô đi được là:

      50,5 x 3 = 151,5 (km)

Quãng đường AB dài là:

      91,6 + 1515,5 = 243,1 (km)

            Đáp số: 243,1 km

Bài 5.

8,23 + 9,38+ 10,53 +11,68 +12,83 +13,98

= (8,23 + 13,98) + (9,38 + 12,83) + (10,53 + 11,68)

= 22,21 + 22,21 + 22,21

= 22,21 x 3

= 66,63

Bài 6.

Chiều cao của hình tam giác đó là:

      (77,7 x 2) : 18,5 = 8,4 (m)

            Đáp số: 8,4 m

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận